Νέα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

ShareThis
Δημοσίευση: 27-02-2024 12:12 | Προβολές: 432
Έναρξη: 27-02-2024 |Λήξη: 26-03-2024
[Έληξε]

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζει την έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. H  θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης που θα συγκροτηθεί, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024  και λήγει την 31η Αυγούστου 2028.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, προϋποθέσεις και κωλύματα
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1).

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και σε κάθε περίπτωση να είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εξωτερικού μέλους:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
γ) Ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
δ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του άρθρου 171 ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί συμβάσει του άρθρου 172 του ν. 4957/2022 κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει επί φυσικών προσώπων που έχουν παράλληλα θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
ε) Οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, δικαιολογητικά, προθεσμία
Η υποβολή υποψηφιότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@aueb.gr, μέσω αποστολής της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πρόσκληση. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, σε μορφή pdf): 

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του/της (προαιρετικό).
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτησή του/της. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 26η Μαρτίου 2024,  ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20)  ημέρες ακόμη, εάν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την 15η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα.

Παροχή πληροφοριών
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση και τη διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@aueb.gr.

Δημοσιότητα
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ιστοσελίδες. Επιπλέον, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής, προκειμένου να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες τους.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης


Επιστροφή
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Σάββατο 20-04-2024
Προσεχώς
Αναβολή Εγκαινίων της μόνιμης Μουσειακής Έκθεσης «Φυλακές Κέρκυρας 1836 – 2024» [21/04/2024]
Σημαντική Ημερομηνία: 21-04-2024
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Δελτίο Τύπου
Mέγεθος: 156.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πρόσκληση Εγκαινίων
Mέγεθος: 66.41 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ανακοίνωση αναβολής των εγκαινίων
Mέγεθος: 371.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας