Νέα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας «Συντήρηση, επισκευή ήδη διαπιστωθέντων βλαβών και επισκευές μικρής κλίμακας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025» (Διευκρίνηση 33/03/2024)

ShareThis
Δημοσίευση: 21-03-2024 14:20 | Ενημέρωση: 22-03-2024 16:46 | Προβολές: 293
Έναρξη: 21-03-2024 |Λήξη: 10-04-2024
[Έληξε]

Διευκρίνηση επί της Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση, επισκευή ήδη διαπιστωθέντων  βλαβών και επισκευές μικρής κλίμακας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025»

Σχετ.: Η αριθμ. πρωτοκόλλου ΔΤΥ/1287/19-03-2024/φ.7-23/ΝΗΣ Διακήρυξη Δια της παρούσης, διευκρινίζεται ότι, κατά τη δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/1287/19-03- 2024/φ.7-23/ΝΗΣ Διακήρυξης, της υπηρεσίας του θέματος, διαπιστώθηκε η εκ παραδρομής παράλειψη περιγραφής τμήματος του φυσικού αντικειμένου της.

Επικαιροποίηση: 22/03/2024 (βλ. συνημμένο: Διευκρίνηση επί της Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη επιλογή  αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση, επισκευή ήδη διαπιστωθέντων  βλαβών και επισκευές μικρής κλίμακας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών  μέσης τάσης (Μ/Τ) των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025»)


ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  ΔΤΥ/1287/19-03-2024
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΠΔΕ 2023 – ΣΑΝΑ 346 – Κωδικός Έργου: 2023ΝΑ34600089 «Συντηρήσεις – επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025. κατ. 1.0» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ 2021-2025 (MIS ΟΠΣ: 5203076, α/α υποέργου 6).

CPV:        
50532300-6 “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών”, 
50710000-5 “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στο πλαίσιο σύναψης δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή ήδη διαπιστωθέντων βλαβών και επισκευές μικρής κλίμακας  ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025», με εκτιμώμενη αξία 45.407 € πλέον Φ.Π.Α..

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής». Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:   21/03/2024
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:   21/03/2024
Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:   10/04/2024 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού :  11/04/2024 και ώρα 11:00


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
12ο Συνέδριο INSAP [Ιόνιος Ακαδημία, 20-24/5/2024, Κέρκυρα]
Δημοσίευση: 29-06-2023 13:28 | Ενημέρωση: 19-04-2024 17:07 | Προβολές: 435
Έναρξη: 20-05-2024 |Λήξη: 24-05-2024
[Αναμένεται]
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Σάββατο 20-04-2024
Προσεχώς
Αναβολή Εγκαινίων της μόνιμης Μουσειακής Έκθεσης «Φυλακές Κέρκυρας 1836 – 2024» [21/04/2024]
Σημαντική Ημερομηνία: 21-04-2024
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Δελτίο Τύπου
Mέγεθος: 156.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πρόσκληση Εγκαινίων
Mέγεθος: 66.41 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ανακοίνωση αναβολής των εγκαινίων
Mέγεθος: 371.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας