Νέα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.E.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

ShareThis
Δημοσίευση: 25-04-2024 14:58 | Προβολές: 424
Έναρξη: 25-04-2024 |Λήξη: 17-06-2024
[Έληξε]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.E.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία από 1-9-2024 έως 31-8-2025

Η Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. το Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/20-3-1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»,
  2. το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/28-5-2013) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος,  μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»,
  3. την υπ’ αριθμ. 159130/Ζ1/20-11-2020, ΦΕΚ 5312/τ. Β΄/3-12-2020, Υπουργική
  4. Απόφαση περί μετονομασίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας σε
  5. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών.
  6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3028/18-7-2022 διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου περί εκλογής της ιδίας, Καθηγήτριας Αναστασίας Σιώψη ως Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, και του Καθηγητή κ. Ιωάννη Τουλή, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία από 1-9-2022 έως 31-8-2024, ΦΕΚ 772/30-8-2022, τ. Υ.Ο.Δ.Δ. [η οποία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 49, παρ. 3 του Ν. 5094/2024 (Α΄39/13-3-2024)],
  7. τις διατάξεις:

           α) του άρθρου 29 «Συνέλευση Τμήματος - Συγκρότηση» του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141) και του άρθρου 41 του ίδιου νόμου,

           β) του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136),

  1. την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 5220),
  2. την υπ’ αριθμ. 5204/12-11-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» (Β΄5244),
  3. το γεγονός ότι η θητεία των εκλεγμένων εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών Α.Ε.  στις 31-8-2024,

προκηρύσσει

εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.Ε.Π. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θητεία από 1-9-2024 έως 31-8-2025,

    Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 17 Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα, από ώρα 10.00 πρωινή έως 13.00 μεσημβρινή, με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

     Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, κατά τις ίδιες ώρες, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

    Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ενώπιον της Προέδρου του Τμήματος και  κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024, ώρα 12.00 μεσημβρινή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση music@ionio.gr

     Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου έχουν όλα τα μέλη Ε.E.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μ.Ο.Τ. υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση και δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του -το αργότερο έως και δέκα ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας- με γραπτή δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Προέδρου του Τμήματος και διαβιβάζεται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).

    Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.Ε.Π. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σ.Μ.Ο.Τ., και του αναπληρωτή του, αποτελείται από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π που υπηρετούν στο Τμήμα (από το Ε.Σ. εξαιρείται τυχόν προσωπικό που τελεί σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών).

     Δεδομένου ότι ο αριθμός των υπηρετούντων μελών Ε.Ε.Π. στο Τμήμα δεν επαρκεί για την ανάδειξη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (αποτελούμενης από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη), αναδεικνύεται με ηλεκτρονική κλήρωση ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος, το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), εξαιρουμένων των μελών που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.

    Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας, κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν υποψήφιο. Ως εκπρόσωπος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και ως αναπληρωτής του ο αμέσως επόμενος σε σειρά προτίμησης υποψήφιος. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

    Το Ο.Δ.Ε., αφού παραλάβει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα καθενός εκ των υποψηφίων, και ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους της οικείας κατηγορίας προσωπικού.

    Το οικείο Ο.Δ.Ε., δεδομένου ότι είναι μονοπρόσωπο, ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας με χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος, το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr

    To O.Δ.Ε. οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαδικασίας εκλογής στο σύστημα ΖΕΥΣ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 11 της  υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α.

    Μετά τη εξαγωγή των αποτελεσμάτων από την «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», το Ο.Δ.Ε. συντάσσει Πρακτικό καταμέτρησης των ψήφων και εκλογής, το οποίο υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας