Νέα

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

ShareThis
Δημοσίευση: 26-04-2024 14:02 | Προβολές: 633
Έναρξη: 26-04-2024 |Λήξη: 21-06-2024
[Έληξε]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία από 1-9-2024 έως 31-8-2025

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. το Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/20-3-1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»,
  2. το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/28-5-2013) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος,  μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»,
  3. την υπ’ αριθμ. 159130/Ζ1/20-11-2020, ΦΕΚ 5312/τ. Β΄/3-12-2020, Υπουργική Απόφαση περί μετονομασίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,
  4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3108/23-7-2021 διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιονίου Παν/μίου περί εκλογής του υπογράφοντος την παρούσα Προκήρυξη, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ. Δήμου Δημητριάδη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου με τριετή θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2024 (ΦΕΚ 656/6-8-2021/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),
  5. τις διατάξεις:

           α) του άρθρου 23 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141) [όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις που έλαβε με το άρθρο 46 του Ν. 5094/2024 (Α΄ 39)] και του άρθρου 41 του ίδιου νόμου 4957/2022,

           β) του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136),

  1. την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 5220),
  2. την υπ’ αριθμ. 5204/12-11-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» (Β΄5244),
  3. το γεγονός ότι η θητεία των εκλεγμένων εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Α.Ε. λήγει στις 31-8-2024,

προκηρύσσει

εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θητεία από 1-9-2024 έως 31-8-2025,

    Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 20 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 10.00 πρωινή έως 13.00 μεσημβρινή, με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

    Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, κατά τις ίδιες ώρες, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

    Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ενώπιον του Κοσμήτορα της Σχολής και  κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024, ώρα 12.00 μεσημβρινή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@ionio.gr

    Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στα Τμήματα της ΣΜΟΤ υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση και δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του -το αργότερο έως και δέκα ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας- με γραπτή δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κοσμήτορα της Σχολής και διαβιβάζεται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).

    Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής και των αναπληρωτών τους, αποτελείται από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στα δύο Τμήματα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών (από το Ε.Σ. εξαιρείται τυχόν προσωπικό που τελεί σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών).

    Για την εκλογική διαδικασία ορίζεται ως Όργανο Διενέργειας (Ο.Δ.Ε.) τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναδεικνύονται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στα Τμήματα της Σχολής, εξαιρουμένων αυτών που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. Εάν ο αριθμός των υπηρετούντων μελών είναι μικρότερος από τον αριθμό έξι (6) και δεν επαρκεί για την ανάδειξη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, αναδεικνύεται με ηλεκτρονική κλήρωση ένα (1) μέλος Ε.ΔΙ.Π., το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα Ο.Δ.Ε., εξαιρουμένων των μελών που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.

    Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας, κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν υποψήφιο. Ως εκπρόσωπος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και ως αναπληρωτής του ο αμέσως επόμενος σε σειρά προτίμησης υποψήφιος. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

    Το Ο.Δ.Ε., αφού παραλάβει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα καθενός εκ των υποψηφίων, και ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους της οικείας κατηγορίας προσωπικού.

    Το οικείο Ο.Δ.Ε. με απόφασή του ορίζει ένα από τα μέλη του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας με χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ. Εάν το Ο.Δ.Ε. είναι μονοπρόσωπο, το εν λόγω πρόσωπο ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος, το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr

    To O.Δ.Ε. οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαδικασίας εκλογής στο σύστημα ΖΕΥΣ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 11 της  υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α.

    Μετά τη εξαγωγή των αποτελεσμάτων από την «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», το Ο.Δ.Ε. συντάσσει Πρακτικό καταμέτρησης των ψήφων και εκλογής, το οποίο υποβάλλει στον Κοσμήτορα της Σχολής. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες των δύο Τμημάτων της Σχολής και του Ιδρύματος.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας