Νέα

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά (Αργοστόλι)

ShareThis
Δημοσίευση: 27-06-2024 13:29 | Προβολές: 184
Σημαντική Ημερομηνία: 28-06-2024
[Έληξε]

Tο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά (Αργοστόλι), για το χρονικό διάστημα από 1/1/2025 μέχρι και 31/12/2028, με κατά αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς σε φορείς του άρθρου 20 του ν. 4412/2016.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ετών 2025, 2026, 2027, 2028 του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κ.Α.Ε. 0892β, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 1.023.049,84€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.268.581,80€).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 28/06/2024
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 28/06/2024
Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 28/07/2024 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 31/07/2024 και ώρα 11:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (26610 87618) και στην Διεύθυνση Διοικητικού (26610 87625) του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Ιφιγένεια Χειρδάρη


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 23-07-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας