Νέα

Διαγωνισμός: Εμπλουτισμός της Συλλογής της Βιβλιοθήκης του Ι.Π

ShareThis
Δημοσίευση: 18-07-2014 12:48 | Προβολές: 3879
Έναρξη: 18-07-2014 |Λήξη: 15-09-2014
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 1.13 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εμπλουτισμός της συλλογής της βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο της πράξης 3012/20-12-2012 «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού Βιβλιοθηκών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα» με κωδικό MIS 399393, έπειτα από την με αρ. πρωτ. 3752/02-11-2010 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 09 Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου/ Θεματική Προτεραιότητα 75, του Π.Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 Πελοποννήσου, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους (Ε.Σ.Π.Α.).

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2. Περιγραφή – αντικείμενο έργου
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια βιβλίων ελληνικών και ξένων εκδόσεων, οπτικοακουστικού υλικού και παρτιτούρων για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου για το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως 30-06-2015

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ιόνιο Πανεπιστήμιο –Κέρκυρα
4. Γλώσσες: Ελληνική

5. Συνολικός Προϋπολογισμός
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ενώ προϋπολογισμός ανά ομάδα έχει ως εξής:

Ομάδα Α: Βιβλία ελληνικών εκδόσεων σε έντυπη μορφή

15.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6,5%)

Ομάδα Β : Βιβλία ξένων εκδόσεων σε έντυπη μορφή

77.500,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6,5%)

Ομάδα Γ: Οπτικοακουστικό υλικό (CD- DVD)

3.000,00 €

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%

Ομάδα Δ:Παρτιτούρες

4.500,00€

(συμπεριλαμβανομένου 6,5% Φ.Π.Α

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν ειτε για μία ειτε για περισσότερες ομάδες ειδών.

6. Αξιολόγηση - κατακύρωση

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή όπου και λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό έκπτωσης /η προσαύξησης επί τοις εκατό (%) στην λιανική τιμή πώλησης των τεκμηρίων πως αυτή αναγράφεται στους επίσημους έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ή στα τιμολόγια πώλησης των εκδοτών ανά ομάδα ειδών
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά σε μία ή και περισσότερες ομάδες ειδών.

7. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:

Η προσφορά των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας ειδών του Έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ δηλαδή:

Ομάδα 1: Επτακόσια πενήντα (750) ευρώ
Ομάδα 2: Τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβομήντα πέντε (3.875) ευρώ
Ομάδα 3: Εκατόν πενήντα (150) ευρώ
Ομάδα 4: Διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ

8. Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πουλειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες και έχουν αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη εμπειρία και ενασχόληση κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού στο χώρο των εκδόσεων ή της βιβλιοεμπορίας.

9. Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις:
Όπως στο τεύχος προκήρυξης.

10. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων
και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικών,χρηματοοικονομικών και τεχνικών ικανοτήτων τους: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης.

11. Νομικό καθεστώς - Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα - Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης.

12. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση για Τμήμα του Έργου:
Όπως στο τεύχος προκήρυξης.

13. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή

14. Κριτήρια Ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή

15. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 15-09-2014 και ώρα 14:00 (ημερομηνία και ώρα παραλαβής των αιτήσεων).

16. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 16-09-2014 και ώρα 10:00 και θα λάβει χώρα στα Γραφεία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

17. Η περίληψη της διακήρυξης κοινοποιήθηκε στον Ιστότοπο των Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18-07-2014 και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 18-07-2014

18. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη καθώς και η ίδια η διακήρυξη, δίδονται στην ιστοσελίδα: https://www.ionio.gr και στα τηλ.: 2661087647, fax: 2661087632, αρμόδιος υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου ο κ. Θεμιστοκλής Σούλος και η κ. ‘Ελλη Άνθη, Προϊσταμένη Δ/νσης Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης για τεχνικές πληροφορίες, τηλ.: 2661087305 και 2661087755 κ.Ν.Αναστασίου fax: 2661087371), διεύθυνση Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dty@ionio.gr τον Πίνακα Συμμετεχόντων συμπληρωμένο με τα στοιχεία τους.

Συνοδευτικά αρχεία:

Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

Παράρτημα Δ: Ενδεικτική λίστα εκδοτικών οίκων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή

Παράρτημα Ε: Ενδεικτική λίστα με τους τίτλους τεκμηρίων ανά ακαδημαϊκό τμήμα

Πίνακας Συμμετεχόντων [Συμπλήρωση και αποστολή προς: dty@ionio.gr]

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Α "Βιβλία Ελληνικών Εκδόσεων"

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Β "Βιβλία Ξένων Εκδόσεων"

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Γ "Οπτικοακουστικό Υλικό"

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Α "Βιβλία Ελληνικών Εκδόσεων"

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Β "Βιβλία Ξένων Εκδόσεων"

Τμήμα Πληροφορικής

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Α "Βιβλία Ελληνικών Εκδόσεων"

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Β "Βιβλία Ξένων Εκδόσεων"

Τμήμα Ιστορίας

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Α "Βιβλία Ελληνικών Εκδόσεων"

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Β "Βιβλία Ξένων Εκδόσεων"

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Α "Βιβλία Ελληνικών Εκδόσεων"

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Β "Βιβλία Ξένων Εκδόσεων"

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Γ "Οπτικοακουστικό Υλικό"

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Δ "Παρτιτούρες"

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Α "Βιβλία Ελληνικών Εκδόσεων"

Ενδεικτικός Πίνακας Τεκμηρίων Ομάδα Β "Βιβλία Ξένων Εκδόσεων"

Όλα τα συνοδευτικά αρχεία

Ο Αντιπρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος


Το συνημμένο αρχείο περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Παρασκευή 19-04-2024
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας