Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμες της Μετάφρασης - Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες (08-09)
Social Media
Δημοσίευση: 14-04-2008 10:18 | Προβολές: 2237
Έναρξη: 08-05-2008 |Λήξη: 10-05-2008
[Έληξε]
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 540.99 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

26610-87215, fax: 26610-44145, email avramidi@dflti.ionio.gr, Μέγαρο Καποδίστρια, Καποδιστρίου 124, 49100 Κέρκυρα26610-87206, politis@dflti.ionio.grΙόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας & Πανεπιστήμιο Caen Basse-Normandie 26610-87215, fax: 26610-44145, email avramidi@dflti.ionio.gr, Μέγαρο Καποδίστρια, Καποδιστρίου 124, 49100 Κέρκυρα26610-87206, politis@dflti.ionio.grΙόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας & Πανεπιστήμιο Caen Basse-Normandie

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Επιστήμες της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2008-09

Αθήνα, 8 & 9 Μαΐου 2008
&
Κέρκυρα, 10 Μαΐου 2008

Α. Εισαγωγή

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Πανεπιστήμιο της Caen Basse-Normandie (Γαλλία) συνδιοργανώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Επιστήμες της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες το οποίο οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο οικείο γνωστικό πεδίο.
Αντικείμενο του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παραγωγή νέας γνώσης στα πεδία της Διδακτικής της Μετάφρασης και της Μεταφραστικής Πράξης, αξιοποιώντας τα πορίσματα αφενός της Γνωσιακής Ψυχολογίας και των Νευροεπιστημών αφετέρου της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας του Λόγου ειδικότερα:
Στόχοι του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:
1. η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους τομείς της Διδακτικής της Μετάφρασης και της Μεταφραστικής Πράξης μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης,
2. η μελέτη των γνωσιακών λειτουργιών κατά τη σύλληψη και επαναδιατύπωση του νοήματος κατά τη μεταφραστική διαδικασία,
3. η έρευνα για το σχεδιασμό σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων της Μετάφρασης που θα αξιοποιεί τη νέα διεπιστημονική γνώση, με απώτερο στόχο την κατάρτιση παραγωγικότερων και πλέον αξιόπιστων μεταφραστών.
Σύμφωνα με τη διμερή σύμβαση, τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στην Caen (Νορμανδία), του δευτέρου στην Κέρκυρα και παράλληλα οι φοιτητές εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στην Κέρκυρα ή την Caen. Στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διδάσκουν Έλληνες και Γάλλοι καθηγητές. Βασική γλώσσα εργασίας του Προγράμματος είναι η Γαλλική.
Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο. Από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν διδακτορική διατριβή με συνεπίβλεψη, βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3404/2005.

Β. Δικαιούχοι – κριτήρια επιλογής

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες έχουν οι πτυχιούχοι όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Γίνονται δεκτοί με εξετάσεις:

Μέχρι 15 (δεκαπέντε) πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής εισάγονται κατόπιν ειδικής εξέτασης η οποία συνίσταται στην προφορική παρουσίαση ενώπιον επιτροπής αποτελούμενη από διδάσκοντες του ΤΞΓΜΔ ή συνεργαζομένων ΑΕΙ ενός κειμένου 500 – 800 λέξεων που έχει συνταχθεί στη Γαλλική και το οποίο δίδεται στον υποψήφιο 30 (τριάντα) λεπτά πριν την εξέταση. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στον έλεγχο 1) της γνώσης της Γαλλικής, 2) της ικανότητάς του να κατανοεί γαλλικό δοκιμιακό λόγο και 3) της εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης του υποψηφίου.

Γ. Δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά, μέχρι την Τρίτη 6 Μαΐου 2008 και ώρα 12.00 μ.μ. (σφραγίδα πρωτοκόλλου του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.):
1. Αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (στην Ελληνική ή τη Γαλλική)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων οφείλουν να προσκομίσουν και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ),
3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που η αναλυτική βαθμολογία έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, τότε αυτή θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από μετάφραση στην Ελληνική ή τη Γαλλική. Γίνονται δεκτές μεταφράσεις που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής ή της Γαλλικής Δημοκρατίας, από ορκωτούς μεταφραστές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή συναφούς τίτλου από το οποίο να προκύπτει η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.
5. Βιογραφικό σημείωμα έκτασης έως 500 λέξεων (στη Γαλλική)
6. Επιστολή 300 περίπου λέξεων στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να επιλέξουν το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. (στη Γαλλική).
7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (εφόσον υπάρχουν).

Δ. Ημερομηνίες εξετάσεων και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

Οι εξετάσεις επιλογής θα διεξαχθούν:

α) στην Αθήνα, στα Γραφεία του Ιονίου Πανεπιστημίου, Βαλαωρίτου 18, την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Μαΐου 2008. Ώρα ενάρξεως: 10.00.

β) στην Κέρκυρα, στο Μέγαρο Καποδίστρια, το Σάββατο 10 Μαΐου 2008. Ώρα ενάρξεως: 10.00.

Η ώρα εξέτασης κάθε υποψηφίου θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του κοινού ΠΜΣ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Μαΐου 2008.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ. και θα καταχωρισθούν συνοπτικώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ε. Συμπληρωματικά στοιχεία

1. Σύμφωνα με την ιδρυτική υπουργική απόφαση γίνονται δεκτοί κατ’ έτος μέχρι 30 φοιτητές.
2. Η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό και για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
3. Η φοίτηση είναι δωρεάν. Θα καταβληθεί προσπάθεια για στέγαση των επιτυχόντων σε φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου της Caen.

ΣΤ. Πληροφορίες - ενημερωτικό υλικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από:
1. τη Γραμματεία του κοινού ελληνογαλλικού Π.Μ.Σ. (κυρία Λουΐζα Αβραμίδη, τηλ. 26610-87215, fax: 26610-44145, email avramidi@dflti.ionio.gr, Μέγαρο Καποδίστρια, Καποδιστρίου 124, 49100 Κέρκυρα
2. τον Διευθυντή του κοινού ελληνογαλλικού Π.Μ.Σ. Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μιχάλη Πολίτη (τηλ. 26610-87206, politis@dflti.ionio.gr

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του μεταπτυχιακού Νέο παράθυρο.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος
για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μιχάλης Πολίτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
politis@dflti.ionio.gr


Επιστροφή
<< <
Νοέμβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 24-11-2020
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ταμπού – Παράβαση – Υπέρβαση στην Τέχνη και την Επιστήμη 2020 Press Release
Έναρξη: 26-11-2020 |Λήξη: 28-11-2020
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
    TTT 2020 Αφίσα
Mέγεθος: 36.34 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Newsletter