ΤΑΒΜ: ΠΜΣ "Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες"

Social Media
Δημοσίευση: 19-07-2016 12:08 | Προβολές: 9030
Έναρξη: 19-07-2016 |Λήξη: 12-09-2016
[Έληξε]
image

Κατευθύνσεις:

1. Μουσειολογία

2. Ψηφιακή ∆ιαχείριση Πολιτισµικής Πληροφορίας

Το Τµήµα Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήµης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «∆ιαχείριση Τεκµηρίων Πολιτισµικής Κληρονοµιάς και Νέες Τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε).


Προκήρυξη 2016-2017

Αίτηση Ενδιαφερόμενου

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστηµόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της ∆ιαχείρισης των Τεκµηρίων Πολιτισµικής Κληρονοµιάς µε ειδίκευση στις εξής κατευθύνσεις: Μουσειολογία και Ψηφιακή ∆ιαχείριση Πολιτισµικής Πληροφορίας. Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, από τα οποία τα δύο συνιστούν υποχρεωτική εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαµβάνει εκπόνηση ∆ιπλωµατικής Εργασίας.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τµήµατος Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, πτυχιούχους άλλων Τµηµάτων  ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειµένου, καθώς και αναγνωρισµένων οµοταγών  ιδρυµάτων της αλλοδαπής, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών ανά κατεύθυνση:

1. ∆έκα (10) θέσεις στην κατεύθυνση της Μουσειολογίας,

2. ∆έκα (10) θέσεις στην κατεύθυνση της Ψηφιακής ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Πληροφορίας.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2016. Oι ηµεροµηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφεροµένων πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας (µε δήλωση της κατεύθυνσης που επιλέγεται).

- ∆ύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας.

- Αντίγραφο πτυχίου .

- Αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας .

- Αναγνώριση από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής.

- Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα. - Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής εµπειρίας, εφόσον υπάρχουν.

- Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και 12/09/2016 (σφραγίδα ταχυδροµείου) στη Γραµµατεία του Τµήµατος Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος στην Κέρκυρα (κα M. Μαυρωνά  τηλ. 26610-87418).

O Πρόεδρος του Τµήµατος Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας & Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Καθηγητής Εµµανουήλ Γεργατσούλης


Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 22-01-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram rss
Newsletter