Νέα
ΤΑΒΜ: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή με αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας»
Social Media
Δημοσίευση: 11-10-2017 13:04 | Προβολές: 1655
Έναρξη: 11-10-2017 |Λήξη: 11-11-2017
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 460.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 9γ, 10 παρ. 6ζ, 16 παρ. 1, 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄), όπως ισχύουν σήμερα,
 2. τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄), όπως ισχύουν σήμερα, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 3. τις διατάξεις των παραγράφων 1α, 1β, 1γ, 7 και 10 του άρθρου τέταρτου με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/13-07-2016 τ. Α΄) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις»,
 4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν.4369 (Α΄27) του ν.4386/2016 (Α΄83) και του ν. 4405/2016 (Α΄129)»,
 5. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 «Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 225/31-01-2017 τ. Β΄) «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
 6. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1, 5 και του άρθρου 45 παρ. 28 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄), όπως ισχύουν σήμερα,
 7. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/11.8.1997, τ. Α΄),
 8. το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ. Α΄),
 9. τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20-3-2007, τ. Α΄),
 10. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 257/10-03-2017 αίτησή εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας,
 11. την από 06-04-2017 απόφαση της Έκτακτης 10ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας,
 12. την από 03-05-2017 απόφαση της 10ης Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής,
 13. την από 16-02-2017 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών Ιονίου Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ 982/23-03-2017 τ. Β΄),

Προκηρύσσουμε την ακόλουθη θέση Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας»

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Ο κύριος ερευνητικός στόχος της επιστημονικής περιοχής είναι η ανάπτυξη μεθόδων εξαγωγής και εκμετάλλευσης του σημασιολογικού περιεχομένου των δεδομένων και της πληροφορίας που βρίσκονται σε πηγές πληροφόρησης. Οι μέθοδοι αυτές εμπίπτουν στους κεντρικούς επιστημονικούς κλάδους των Υπολογιστικών Μεθόδων και των Υπολογιστικών Μαθηματικών εστιαζόμενες στις υποκατηγορίες: της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, των Προτύπων Αναγνώρισης, των Μηχανών Μάθησης και Ειδικών Περιπτώσεων Στατιστικής όπως η Ανάλυση Χρονοσειρών και Μαθηματικής Μοντελοποίησης Δεδομένων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr), την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 19-05-2017
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟ
ΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ 813/22-08-2017, τ. Γ΄ Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας».
ΑΔΑ: 7ΘΠΠ46Ψ8ΝΨ-Η4Μ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP3123

Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Βασίλειος Αρβανάκος, τηλ.: 2661087423

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 11-10-2017

Με εντολή Πρύτανη
Ο Γραμματέας του Τμήματος Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Βασίλειος Αρβανάκος


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2018
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter