Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ»
Social Media
Δημοσίευση: 22-12-2018 16:11 | Ενημέρωση: 08-01-2019 13:43 | Προβολές: 1491
Έναρξη: 22-12-2018 |Λήξη: 25-01-2019
[Έληξε]
    ΤΕΥΧΗ-Α1-Α2-Α3-Α4
Mέγεθος: 3.22 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Mέγεθος: 55.83 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Mέγεθος: 5.01 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Mέγεθος: 44.3 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ
Mέγεθος: 18.31 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

Το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ διακηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» Εκτιμώμενης αξίας 754.111,16 Ευρώ (πλέον φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους όρους της παρούσας.

Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
1.1 Αναθέτουσα αρχή : ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Οδός : Ιωάννου Θεοτόκη 72
Ταχ.Κωδ. : 49132
Τηλ. : +302661087650
Telefax : +302661087632
E-mail : dty@ionio.gr
Πληροφορίες : +302661087652

1.2 Κύριος του Έργου : ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
1.3 Εργοδότης: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου
1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου

Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα:
α)η ΔΤΥ/4953/Φ.44-18/18-12-2018 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 4„
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος,
ε)το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
στ) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του,
ζ) το Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών,
η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω,
θ) τα τεύχη της Προμελέτης «Αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση του παλαιού και νέου κτηρίου Μεγάρου Καποδίστρια στην Κέρκυρα» που έχει εκπονηθεί.

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αργής www.ionio.gr.

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11η Ιανουάριου 20197, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 18η Ιανουάριου 20198.
Επίσης μέχρι την ημέρα αυτή, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το "φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης" που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του.

Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 18-07-2019
Προσεχώς
Newsletter