Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων Ι.Π. στην Κέρκυρα - Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών
Social Media
Δημοσίευση: 12-11-2019 15:30 | Ενημέρωση: 03-12-2019 15:36 | Προβολές: 1333
Έναρξη: 12-11-2019 |Λήξη: 27-11-2019
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 1.97 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

«ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος, αναβάλλεται η ηλεκτρονική αποσφράγιση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα (αριθμός συστήματος 81710) η οποία είχε οριστεί για την Τρίτη 3/12/2019 και ώρα 11.00.

Η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του ως άνω διαγωνισμού ορίστηκε για την Πέμπτη 05/12/2019 και ώρα 13.00.

Με εντολή Πρύτανη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κωνσταντίνα Παπαβλασοπούλου

(Ενημέρωση: 3/12/2019)


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού (CPV 90910000-9) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που αφορά την «ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού 130.000,000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2020.
Η δαπάνη θα βαρύνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κ.Α.Ε. 0845β, Τακτικού Προϋπολογισμού 2020.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 12/11/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 12/11/2019
Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27/11/2019 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 03/12/2019 και ώρα 11:00

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Ειδικά για την περίπτωση 2.2.3.2. της διακήρυξης και τις υπό στοιχεία αα΄ και ββ΄ κυρώσεις επισημαίνεται ότι τυγχάνουν εφαρμογής οι αυστηρότερες, ειδικές και μεταγενέστερες διατάξεις του Ν.4488/2017 άρθρο 39 και όχι του Νόμου 4412/2016 άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού). Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.ionio.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Ιονίου Παν/μίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72 στην Κέρκυρα τηλ. 26610 87623, fax 26610 87633.

Με εντολή Πρύτανη
O Aναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης
Αντώνης Κουρτέσης


Επιστροφή
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 15-12-2019
Προσεχώς
Συναυλία "Μουσικές Ιχνηλασίες στο Ιόνιο 2019"
Σημαντική Ημερομηνία: 16-12-2019
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
    Η αφίσα της συναυλίας
Mέγεθος: 2.96 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Newsletter