Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια προστατευτικών πετασμάτων Plexiglas για τις ανάγκες λειτουργίας του Ι.Π.»
Social Media
Δημοσίευση: 04-08-2020 14:00 | Προβολές: 1300
Έναρξη: 04-08-2020 |Λήξη: 19-08-2020
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου: Απευθείας Ανάθεση

Τύπος Έργου: Προμήθεια

Τίτλος Έργου: Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών πετασμάτων Plexiglas για τις ανάγκες λειτουργίας του Ι.Π.

CPV: 39155100-4

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.500,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: 2020ΣΕ04600083 «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου» του Π.Δ.Ε

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 19 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 49100, τηλ: 26610-87646

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Π., Ι. Θεοτόκη 72

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: τηλ.: 26610-87652


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
Newsletter