Νέα

Προκήρυξη σύμβασης για την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας «Ενεργειακή Επιθεώρηση του κτηρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σύνταξη Συστάσεων Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης»

Social Media
Δημοσίευση: 21-12-2020 16:37 | Προβολές: 1559
Έναρξη: 21-12-2020 |Λήξη: 05-01-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 1.19 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Αναθέτουσα Αρχή:
99202011-Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ταχ. δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
NUTS:EL222 – Νομός Κέρκυρας
Τηλ.: 2661087646
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@ionio.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://ionio.gr

Είδος Αναθ. Αρχής: Μη κεντρική αναθέτουσα αρχή
Κύρια Δραστηριότητα: Εκπαίδευση

Αρμόδιος για πληροφορίες:
Γεώργιος Μαρτζούκος
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα
2661087641
gmartz@ionio.gr, dty@ionio.gr

Επικοινωνία/Πρόσβαση εγγράφων Σύμβασης:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στις διευθύνσεις:
http://www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ)
https://ionio.gr

CPV:
71315400-3 «Υπηρεσίες επιθεώρησης κτιρίων»
71314300-5 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση»

Κωδικοί NUTS τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας:
EL221 - Νομός Ζακύνθου

Τίτλος-Σύντομη Περιγραφή Σύμβασης:
«Ενεργειακή Επιθεώρηση του κτηρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σύνταξη Συστάσεων Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης»
Η τεχνική υπηρεσία της παρούσης προκήρυξης παρέχεται στο πλαίσιουποβολής πρότασης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Άξονας Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές», με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φοιτητικές Εστίες του Υπουργείου Παιδείας κλπ».
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
Α) Η ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Β) Η υποβολή συστάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και ειδικότερα η σύνταξη τεχνικής περιγραφής – έκθεσης και ενδεικτικού προϋπολογισμού, όσον αφορά τις συστάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και επίσης η περιγραφή των στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) για την υποβολή της πρότασης. Απαιτείται η υποβολή μίας μόνον δέσμης παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και τη μείωση των εκπομπών CO2. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες με βάση την υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ.ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1443/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ47465ΧΙ8-ΤΩΨ) Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ και επιπροσθέτως θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατά δύο ενεργειακές βαθμίδες και υποχρεωτικά μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων το κτίριο να κατατάσσεται σε κατηγορία Β’ και άνω (Β’, Β+’, Α’, Α+’ ή σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης κτίριο), σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
Γ)Η σύνταξη έκθεσης τεκμηρίωσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων βάσει των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η οποία κυρίως θα περιλαμβάνει την οικονομική σκοπιμότητα βάσει Ανάλυσης Κόστους Οφέλους όσον αφορά τις παρεμβάσεις ΑΠΕ.

Κανονιστικό πλαίσιο: Η Σύμβαση εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147)

Είδος Σύμβασης: Δημόσια Σύμβαση Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
8.064,51 € (μη συμπ/νου ΦΠΑ)
10.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ)

Διάρκεια Σύμβασης: Τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου

Εναλλακτικές προσφορές: Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στα άρθρα 17, 18 και 19 της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΤΥ/6167/φ.2-20/ΖΑΚ/21-12-2020 Διακήρυξης

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής

Διαδικασία ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός (εκτιμώμενη αξία σύμβασης κατώτερη του ποσού των 60.000 €, μη συμπ/νου ΦΠΑ)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή η 05/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. (προσαυξημένη, βάσει του άρθρου 121, παρ. 4, του ν. 4412/2016)

Διεύθυνση διαβίβασης προσφορών:
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην οριζόμενη προθεσμία,
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της διακήρυξης

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Αμέσως μετά τη λήξη παραλαβής των προσφορών

Τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου, κτήριο Διοίκησης, ταχ. δ/νση Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Η Ελληνική

Υποβολή ενστάσεων: Ενστάσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ/6167/φ.2-20/ΖΑΚ Διακήρυξης

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Φοιτητικής Μέριμνας και Διασφάλισης Ποιότητας
Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Γιαρένης


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter