Νέα

Παροχή διευκρίνισης & Παράταση - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας)

Social Media
Δημοσίευση: 15-01-2021 15:03 | Ενημέρωση: 28-01-2021 13:06 | Προβολές: 1939
Έναρξη: 15-01-2021 |Λήξη: 05-02-2021
[Έληξε]

Παροχή διευκρίνισης για την υπ’ αριθμ. ΔΟ4/132/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Υγείας) και ασφαλείας (Τεχνικός ασφαλείας) για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου για τα έτη 2021 – 2022


Με το παρών διευκρινίζουμε ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης, στον Πίνακα Ε: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.) (σελ. 40), και ειδικότερα στο σημείο «Για την αποτελεσματικότερη
εκτέλεση των υπηρεσιών και σε περίπτωση ΕΞΥΠΠ, η συμμετέχουσα εταιρεία υποχρεούται, επί ποινή
απόρριψης, να διαθέσει ένα μόνο και συγκεκριμένο άτομο ΑΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Κέρκυρα,
Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Γραφεία Αθήνας) για τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας και του τεχνικού
ασφαλείας, των οποίων τα στοιχεία (όνομα, βιογραφικό κλπ.) θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την προσφορά».
Eκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε ότι αφορά ένα συγκεκριμένο άτομο για την κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα.


Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της παρούσας διακήρυξης.

 


 

Νέα ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 05/02/2021 και ώρα 14:00
Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού: Τρίτη 09/02/2021 και ώρα 11:30

 


 

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας) (CPV 71317200-5 «Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας») με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 15.304,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τα έτη 2021 και 2022.
Η δαπάνη θα βαρύνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κ.Α.Ε. 0419α «Αμοιβές Λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος των οικονομικών ετών 2021, 2022.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 15/01/2021

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών
σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.4412/2016.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών, Ιωάννη Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, στην κα Παπαβλασοπούλου Κων/να όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10:00 με 13:00 στο τηλέφωνο 26610 87623, και στο e-mail: dinap@ionio.gr, καθώς και στον κ. Αρβανάκο Βασίλειο στο τηλέφωνο 26610 87625, και στο e-mail: vassilis@ionio.gr.


Παρακαλουμε να ενημερωθείτε απο τη συνημμένη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού και την έγκριση παράτασης υποβολής προσφορών.


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 01-03-2021
Webinar: Ψηφιακά Μέσα και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Σημαντική Ημερομηνία: 01-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Προκηρύξεις για την πλήρωση τριών θέσεων ΔΕΠ για τα τμήματα Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη: 18-02-2021 |Λήξη: 18-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter