Νέα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ»

Social Media
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:54 | Προβολές: 1954
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
«Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5016115»


Αναθέτουσα Αρχή: 99202011-Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ταχ. δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
NUTS:EL222 – Νομός Κέρκυρας
Τηλ.: 2661087646
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@ionio.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://ionio.gr


Είδος Αναθ. Αρχής: Μη κεντρική αναθέτουσα αρχή
Κύρια Δραστηριότητα: Εκπαίδευση

Αρμόδιος για πληροφορίες:
Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου, Φωτεινή Ηλία
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα
2661087652-02661087643
dty@ionio.gr


Επικοινωνία/Πρόσβαση εγγράφων Σύμβασης:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στις διευθύνσεις:
http://www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ)
https://ionio.gr


CPV:
44112000-8 «Διάφορες οικοδομικές εργασίες»
51120000-9 «Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού»
Κωδικοί NUTS τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας:
EL222 – Νομός Κέρκυρας

Τίτλος-Σύντομη Περιγραφή Σύμβασης:
Οι εργασίες που απαιτούνται για την κατάλληλη και σύμφωνα με τις ανάγκες της πράξης, διαμόρφωση της αίθουσας 4 (ημιώροφος) του κτηρίου Αρεταίος «ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ: Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων αξιολόγησης της εξέλιξης μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων με χρήση βιοδεικτών» (κωδ. ΟΠΣ: 5016115)

Κανονιστικό πλαίσιο:
Η Σύμβαση εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147)

Είδος Σύμβασης:  Δημόσια Σύμβαση Έργου

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

5.196.88 € (μη συμπ/νου ΦΠΑ)
6.444.13 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

Διάρκεια Σύμβασης:
Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικοί Πόροι


Εναλλακτικές προσφορές:
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην αρ. πρωτ. ΔΤΥ/456/28-01-2021/Φ. ΕΛΚΕ Διακήρυξη

Κριτήριο ανάθεσης:
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής

Διαδικασία ανάθεσης:
Συνοπτικός διαγωνισμός (εκτιμώμενη αξία σύμβασης κατώτερη του ποσού των 60.000 €, μη συμπ/νου ΦΠΑ)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:
Έως την 10-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.

Διεύθυνση διαβίβασης προσφορών:
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην οριζόμενη προθεσμία,
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της διακήρυξης

Χρόνος ισχύος των προσφορών:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών:
11-02-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Τόπος αποσφράγισης των προσφορών:
Τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου, κτήριο Διοίκησης, ταχ. δ/νση Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Η Ελληνική

 


Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον συνημμένο συμπιεσμένο φάκελο με όλα τα συνοδευτικά αρχεία της προκήρυξης.


 


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter