Νέα

Προσοχή, επικαιροποιημένο | Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Αθήνα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα

Social Media
Δημοσίευση: 28-05-2021 11:36 | Ενημέρωση: 20-07-2021 15:55 | Προβολές: 1703
Έναρξη: 28-05-2021 |Λήξη: 28-06-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  Περίληψη Διακήρυξης
Mέγεθος: 1.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΕΕΕΣ Διαγωνισμού
Mέγεθος: 58.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σημ.2: Ανάκληση του αριθμ. ΔΟ4/521/16-6-2021 εγγράφου παροχής διευκρίνισης για την υπ’ αριθμ. ΔΟ4/2182/26-5-2021 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (βλ. συνημμένο)


Σημ. 1: «Παροχή διευκρίνισης για την υπ’ αριθμ. ΔΟ4/2182/26-5-2021 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Αθήνα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα  για το χρονικό διάστημα από 24/9/2021 μέχρι και 31/12/2023».

Με το παρόν διευκρινίζουμε ότι στις σελίδες 35 και 45 της παρούσας Διακήρυξης, εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι «….Συνολικά απαιτούνται για τα κτήρια του ΠΙΝΑΚΑ Ι 285 ώρες εβδομαδιαίως, δηλαδή καθημερινά 10 άτομα Χ 57 ώρες εργασίας την ημέρα."» ενώ οι ώρες που απαιτούνται είναι 2.850 εβδομαδιαίως.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της παρούσας διακήρυξης.

 


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού (CPV 90910000-9 «Υπηρεσίες Καθαρισμού») με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Αθήνα, Κεφαλονιά (Αργοστόλι, Ληξούρι) Ζάκυνθο , Λευκάδα, συνολικού προϋπολογισμού 274.000,000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 24-09-2021 έως 31-12-2023.


Η δαπάνη θα βαρύνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κ.Α.Ε. 0845β, Τακτικού Προϋπολογισμού οικ. ετών 2021, 2022, 2023.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.


Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 28/05/2021
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 28/05/2021
Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 28/06/2021 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 29/06/2021 και ώρα 11:00


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται κατ΄αποκλειστικότητα σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Ειδικά για την περίπτωση 2.2.3.2. της διακήρυξης και τις υπό στοιχεία αα΄ και ββ΄ κυρώσεις επισημαίνεται ότι τυγχάνουν εφαρμογής οι αυστηρότερες, ειδικές και μεταγενέστερες διατάξεις του Ν.4488/2017 άρθρο 39 και όχι του Νόμου 4412/2016 άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού). Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.


Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.


Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.ionio.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Ιονίου Παν/μίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72 στην Κέρκυρα τηλ. 26610 87623.


H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Ιφιγένεια Χειρδάρη


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 28-07-2021
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter