Νέα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας συμβάσης προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι»

Social Media
Δημοσίευση: 23-07-2021 10:49 | Ενημέρωση: 26-07-2021 15:06 | Προβολές: 1465
Σημαντική Ημερομηνία: 17-08-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Mέγεθος: 2.05 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Φωτογραφίες
Mέγεθος: 717.23 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  Τοπογραφικό
Mέγεθος: 16.3 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

Η υπηρεσία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων οικίσκων, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου επί της Λεωφόρου Αντ. Τρίτση και τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή στο Αργοστόλι, εμβαδού 36 τμ. έκαστο και συνολικού εμβαδού 144 μ2.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 60.000,00 € (μη συμπ/νου ΦΠΑ), 74.400,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής

Διαδικασία ανάθεσης:  Συνοπτικός διαγωνισμός (εκτιμώμενη αξία σύμβασης κατώτερη του ποσού των 60.000 €, μη συμπ/νου ΦΠΑ)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: Έως την 17-08-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ.

Διεύθυνση διαβίβασης προσφορών:   

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην οριζόμενη προθεσμία,
είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα
είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα.

 


 

Προς επιπλέον διευκρίνιση των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας προκατασκευασμένων οικίσκων στο Αργοστόλι, που δημοσιεύτηκε, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1)      Η κάτοψη των δύο  προκατασκευασμένων οικίσκων για την στέγαση των γραφείων καθηγητών, 36,00 Μ2 περίπου έκαστος, θα προκύψει από τη μελέτη που θα προταθεί από την προσφέρουσα εταιρεία σύμφωνα με τα τυποποιημένα στοιχεία κατασκευής που διαθέτει, χωρίς περιορισμό στο τελικό σχήμα κάτοψης των οικίσκων. Η ανάγκη είναι για τη διαρρύθμιση του χώρου σε τρείς ξεχωριστούς χώρους γραφείων με φυσικό φωτισμό και αερισμό.

2)      Ο κεντρικός πίνακας της ΔΕΗ  για την ηλεκτρολογική σύνδεση των οικίσκων βρίσκεται σε απόσταση εντός των 70 μέτρων.

3)      Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του τσιμεντόδρομου (2.000  άνευ ΦΠΑ) είναι υποχρέωση του Αναδόχου και συμπεριλαμβάνεται στη συνολική δαπάνη των 60.000 ευρώ.

4)      Επισυνάπτεται τοπογραφικό του οικοπέδου στο οποίο φαίνονται οι υφιστάμενες βάσεις στο χώρο Νηπιαγωγείου και φωτογραφίες.

 


 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε λεπτομερώς από τη συνημμένη στη σελίδα αυτή προκήρυξη και διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού.

 


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter