Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Επισκευή μεταλλικού στεγάστρου κτιρίου Γ’ και ξύλινου στεγάστρου κτιρίου Α’ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι»

Social Media
Δημοσίευση: 18-11-2021 15:50 | Προβολές: 288

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου: Απευθείας Ανάθεση

Τύπος Έργου: Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος Έργου:«Επισκευή μεταλλικού στεγάστρου κτιρίου Γ’ και ξύλινου στεγάστρου κτιρίου Α’ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι».

CPV: 44112000-8 «Διάφορες οικοδομικές κατασκευές»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 13.801,20€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 26-11-2021

Τόπος κατάθεσης προσφορών:
Η προσφορά θα κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΔΤΥ/4580/18-11-2021

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: Τμήμα Εθνομουσικολογίας

Παπαδάτου  Δήμητρα  26710-92855, gramem@ionio.gr
Βασιλάτου  Ιωάννα  26710-92861, ivasilatou@ionio.gr
Βλάσση Μαρία, 26610-87656, m.vlassi@ionio.gr

 

 


Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τη συνημμένη στη σελίδα πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών. 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter