Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη των κτηρίων ΤΙΣ-ΤΑΒΜ, Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Φοιτητικής Εστίας, Τ.Μ.Σ. και Ιονίου Ακαδημίας»

Social Media
Δημοσίευση: 19-11-2021 15:31 | Προβολές: 286

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου: Απευθείας Ανάθεση
CPV: 66518100-5 «Υπηρεσίες ασφαλιστικών πρακτόρων»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 9.700,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:23-11-2021 και ώρα 14:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών:
Η προσφορά θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
mpapav@ionio.gr, ή/και dty@ionio.gr , dtzoras@ionio.gr


Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: Δημήτριος Τζώρας 2661087632, dtzoras@ionio.gr

 


Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πληρέστερα από τη συνημμένη στην παρούσα σελίδα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter