Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών - Επισκευή μεταλλικού στεγάστρου κτιρίου Γ’ και ξύλινου στεγάστρου κτιρίου Α’ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι

Social Media
Δημοσίευση: 14-01-2022 14:39 | Προβολές: 235
Έναρξη: 14-01-2022 |Λήξη: 20-01-2022
[Έληξε]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

«Επισκευή μεταλλικού στεγάστρου κτιρίου Γ’ και ξύλινου στεγάστρου κτιρίου Α’ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι»

 

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου:
α. Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
β. Η από 8-11-2021 (7η Συνεδρίαση/ΘΗΔ:ΔΤΥ 2) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου

Τύπος Έργου: Παροχή Υπηρεσιών
Τίτλος Έργου: «Επισκευή μεταλλικού στεγάστρου κτιρίου Γ’ και ξύλινου στεγάστρου κτιρίου Α’ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι».
CPV: 44112000-8 «Διάφορες οικοδομικές κατασκευές»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 13.801,20€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 20-01-2022

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Η προσφορά θα κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, με την ένδειξη: "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΔΤΥ/149/14-01-202"

 

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:
Τμήμα Εθνομουσικολογίας

1. Παπαδάτου Δήμητρα, 26710-92855, gramem@ionio.gr, Βασιλάτου  Ιωάννα, 26710-92861, ivasilatou@ionio.gr
2. Βλάσση Μαρία, 26610-87656, m.vlassi@ionio.gr

 


 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τη συνημμένη πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών.

 

Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιανουάριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 28-01-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter