Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Social Media
Δημοσίευση: 18-05-2022 13:08 | Προβολές: 286
Σημαντική Ημερομηνία: 18-05-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου:
Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
β. Η από 11-04-2022 (22η Συνεδρίαση/ΘΗΔ:ΔΤΥ 2) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου

Τύπος Έργου: Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος Έργου: «Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

CPV: 50532300-6 “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών” - 50710000-5 “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου”

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 21.377,60 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 2021ΝΑ34600331 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 26/05/2022

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών: Η προσφορά θα κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα (τηλ. 26610-87646, 87609), όπως περιγράφεται στην παράγραφο (ΣΤ)

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: Τηλ: 26610-87653

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρία Παπαβλασοπούλου


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Αύγουστος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 19-08-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας