Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Προμήθεια υλικών (Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρολογικών, Εργαλείων) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.»

Social Media
Δημοσίευση: 25-05-2022 15:10 | Προβολές: 269
Έναρξη: 25-05-2022 |Λήξη: 01-06-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση.

Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών.

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών)

CPV: 44111000-1 «Οικοδομικά υλικά»,
44115210-4 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων»,
31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό»
44510000-8 «Εργαλεία»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου έτους 2022.

ΚΑΕ 1413β

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 01/06/2022 και ώρα 14:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
1. Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72 – 49100 Κέρκυρα, Ηλεκτρ.Δ/νση την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟ4/2161/25-05-2022 Πρόσκληση για την «Προμήθεια υλικών Εργαλείων) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.», α) Συνολική Προσφορά ή β) Τμηματική Προσφορά, με το παρακάτω περιεχόμενο:
Α. συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΙΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΙΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΙV ΕΡΓΑΛΕΙΑ) της παρούσας πρόσκλησης,
Β. συνοδευόμενο από το συμπληρωμένο αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της παρούσας πρόσκλησης.
Β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 72, ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλ. 26610 87618 & 87623

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων:
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (κ. Α. Κόνταρης 26610 87670 / κα Σπυριδούλα Παπαγεωργίου 2661087653)

Παροχή πληροφοριών για την παράδοση της συνολικής ποσότητας του υπό προμήθεια είδους:
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (κ. Α. Κόνταρης 26610 87670 / κα Σπυριδούλα Παπαγεωργίου 2661087653)


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούνιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 28-06-2022
Προσεχώς
Ένα πασχαλινό δώρο από την Jstor!
Σημαντική Ημερομηνία: 30-06-2022
[Αναμένεται]
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας