Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός ασφάλειας) για τις ανάγκες του Ι.Π. για τα έτη 2023 – 2024

Social Media
Δημοσίευση: 08-06-2022 12:27 | Προβολές: 354
Έναρξη: 08-06-2022 |Λήξη: 15-06-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση

Τίτλος Υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφάλειας) για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου για τα έτη 2023 - 2024.

CPV 71317200 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 16.189,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου ετών 2023 και 2024-Κ.Α.Ε. 0419

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα και ανά υπηρεσία υγείας (Τμήμα Β) και ασφάλειας (Τμήμα Α) και συνολικά.

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 15/06/2022 και ώρα 15:00

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση της οικονομικής προσφοράς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@ionio.gr, ή Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72 – 49100 Κέρκυρα, με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟ4/2357/8-6-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρόσκληση προσφοράς για την «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου»
Δημοσίευση: 02-11-2022 10:14 | Προβολές: 203
Έναρξη: 02-11-2022 |Λήξη: 07-11-2022
[Έληξε]
<< <
Νοέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 30-11-2022
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας