Νέα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας, μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, με αντικείμενο «Καθορισμός των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών εργασιών συντήρησης για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου–Προδιαγραφή και υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας ηλεκτρολογικών εργασιών»

Social Media
Δημοσίευση: 29-07-2022 14:00 | Προβολές: 192
Έναρξη: 29-07-2022 |Λήξη: 08-08-2022
[Έληξε]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας, μέσω της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, με αντικείμενο «Καθορισμός των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών εργασιών συντήρησης για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου–Προδιαγραφή και υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας ηλεκτρολογικών εργασιών»

Αναθέτουσα αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Είδος σύμβασης: Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσίας
Διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης: Απευθείας Ανάθεση
Άρθρο 118 του Ν.4412/2016
Τίτλος υπηρεσίας: «Καθορισμός των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών εργασιών συντήρησης για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου–Προδιαγραφή και υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας ηλεκτρολογικών εργασιών»
Διάρκεια σύμβασης: Πέντε (5) μήνες
CPV: 71314100-3 «Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες»
71315000-9 «Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τις τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων»

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (εκτιμώμενη αξία) σύμβασης:
9.800,00 € (μη συμπ/νου Φ.Π.Α.)
12.152,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Έργο με ενάριθμο 2021ΝΑ34600076 «Μελέτες Ιονίου Πανεπιστημίου» (MIS ΟΠΣ 5149705) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 08-08-2022 και ώρα 14:00
Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:
Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
τηλ: 2661087646 & 2661087609

Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Παπαβλασοπούλου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα
2661087650, dty@ionio.gr & mpapav@ionio.grΕπιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Αύγουστος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 18-08-2022
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας