Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Social Media
Δημοσίευση: 22-09-2022 16:48 | Προβολές: 261
Έναρξη: 22-09-2022 |Λήξη: 29-09-2022
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου:
Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η με ΑΔΑ: ΨΘ4Υ46Ψ8ΝΨ-Φ7Φ (3733/20-09-2022) Απόφαση Πρύτανη)

Τύπος Έργου: Παροχή Υπηρεσιών
Τίτλος Έργου: «Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας και Προστασίας των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
CPV: CPV:71317000-3 -Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετιζόμενες με τον έλεγχο και την προστασία από κινδύνους

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 24.000,00 € (μη συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός 2022, ΚΑΕ 0439.

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): 29/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:
Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
τηλ: 26610-87609, 87646

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:
Μιχάλης Θεριανός
Τηλ: 26610-87654, mit@ionio.gr


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Νοέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 30-11-2022
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας