Νέα

Πρόσκληση για προτάσεις στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας 2022-2023 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο [ΕΔΒΜ191] - Πεδία για Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και Τμήμα Ιστορίας

ShareThis
Δημοσίευση: 07-10-2022 14:16 | Προβολές: 1740
Έναρξη: 07-10-2022 |Λήξη: 16-10-2022
[Έληξε]
image

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2022 - 2023» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6044, κωδ. ΕΔΒΜ191), η οποία συγχρηματοδοτείται από́ το Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο (ΕΚΤ) και από́ Εθνικούς Πόρους, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων των Συνεδριάσεων 53/28.09.2022 και 54/05.10.2022 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π., προσκαλεί νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με αποφάσεις των οικείων Τμημάτων (αρ. Συν.: 1η /08.09.2022 Συν. Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και 2ης/27.09.2022 Συν. Τμήματος Ιστορίας), και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ι.Π. σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα αυτά (αρ. Συν.: 1η /21.09.2022 και 2η /03.10.2022).

Λήξη Περιόδου Υποβολής Δηλώσεων: 16/10/2022 14:00

Η υποβολή προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του ειδικού συστήματος Εφαρμογής Υποβολής Προτάσεων Διδασκαλίας από Νέους Διδάκτορες στην εξής διεύθυνση:


Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα κατωτέρω επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η κάθε πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνει υποχρεωτικώς σχεδιαγράμματα διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα που καταθέτει την πρόταση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια παρακάτω:

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του συνολικού ερευνητικού έργου
β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και 0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)
γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα (βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα. [Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.]
Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος
β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας
γ) δομή́, οργάνωση, κατανομή́ της ύλης

H συνολική βαθμολογία της υποψηφιότητας ενός δυνητικού ωφελούμενου θα προσαυξάνεται κατά 20%, εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά Επιστημονικό Πεδίο. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ορίζεται με πρόταση της Ρ Γενικής Συνέλευσης του οικείου μήματος από την Επιτροπή Ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα θέματα αξιολόγησης καθώς και οι μονάδες βαθμολόγησης των κριτηρίων περιλαμβάνονται στο συνημμένο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έργο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" [ΕΔΒΜ191] - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β'.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

● Αίτηση Υποψηφιότητας

● Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου

● Βιογραφικό́ σημείωμα. Η υποβολή του Βιογραφικού Σημειώματος συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό (με έμφαση στα αξιολογούμενα στοιχεία: Διδακτορική διατριβή, επιστημονικές δημοσιεύσεις, τεκμήρια απασχόλησης μεταδιδακτορικής έρευνας)

● Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού́ Τίτλου Σπουδών. Σε περίπτωση όπου ο τίτλος έχει χορηγηθεί από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση της αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

● Σε επίπεδο αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος που δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή θα πρέπει να υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.

Για τις περιπτώσεις των ανωτέρω υποψηφίων θα υπάρξει διασταύρωση της μη προγενέστερης συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ».

● Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α

i. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,

ii. τα στοιχεία του βιογραφικού́ σημειώματος είναι αληθή́,

iii. δεν κατέχει:

- στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θέση μέλους Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π των ΑΕΙ, Σ.Ε.Π του Ε.Α.Π, συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80.

- θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.

- θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

- θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό́ ελληνομάθειας Δ ́ επιπέδου από́ το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από́ το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικώς ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης: rc.ionio.gr/edbm 

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00.


ΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

  • Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
    • Μουσική Πληροφορική και Εφαρμογές στις Τέχνες του Ήχου
  • Τμήμα Ιστορίας
    • Λατινική Φιλολογία


ESPA


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 13-06-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας