Νέα

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη διενέργεια αρχικής απογραφής όλων των περιουσιακών στοιχείων του Ιονίου Πανεπιστημίου – σύνταξη μητρώου παγίων – προσδιορισμό αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας - την παραμετροποίηση, ενημέρωση, έλεγχο και συμφωνία των μηχανογραφικών συστημάτων δημόσιας λογιστικής και διπλογραφικού συστήματος για όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 και σύνταξης ισολογισμού 2023

ShareThis
Δημοσίευση: 16-03-2023 13:53 | Προβολές: 244
Έναρξη: 16-03-2023 |Λήξη: 03-04-2023
[Σε Εξέλιξη]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη διενέργεια αρχικής απογραφής όλων των περιουσιακών στοιχείων του Ιονίου Πανεπιστημίου – σύνταξη μητρώου παγίων – προσδιορισμό αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας - την παραμετροποίηση, ενημέρωση, έλεγχο και συμφωνία των μηχανογραφικών συστημάτων δημόσιας λογιστικής και διπλογραφικού συστήματος για όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 και σύνταξης ισολογισμού 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικών ετών 2023 και 2024 (με χρήση έκτακτης χρηματοδότησης οικ. έτους 2022), του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κ.Α.Ε. 0439β.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):79211000 «Υπηρεσίες Λογιστικής».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 16/3/2023
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 16/3/2023
Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 03/04/2023 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 04/04/2023 και ώρα 11:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (26610 87618, 87623) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Ιφιγένεια Χειρδάρη


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάρτιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 31-03-2023
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας