Νέα

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών του Ι.Π. σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

ShareThis
Δημοσίευση: 24-03-2023 14:35 | Ενημέρωση: 27-03-2023 16:14 | Προβολές: 430
Έναρξη: 24-03-2023 |Λήξη: 27-04-2023
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο Διακήρυξης
Mέγεθος: 1.22 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, στην Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 3.376.524,61€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 1/9/2023 μέχρι 30/6/2026.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ετών 2023, 2024, 2025 και 2026 του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κ.Α.Ε. 2631β.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24/03/2023
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24/03/2023
Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27/04/2023 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 04/05/2023 και ώρα 11:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (26610 87618) και στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (26610 87688) του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Ιφιγένεια Χειρδάρη


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούνιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 06-06-2023
B’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 [προθεσμία: 06/06/2023]
Έναρξη: 30-05-2023 |Λήξη: 06-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Β' Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.15 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 944.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ενημέρωση φοιτητών
Mέγεθος: 283.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
NewsletterΑνάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας