Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες διαρρύθμισης χώρου ορόφου και αποκατάσταση της λειτουργίας των τουαλετών στο ισόγειο του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας»

ShareThis
Δημοσίευση: 04-05-2023 15:42 | Προβολές: 313
Έναρξη: 04-05-2023 |Λήξη: 10-05-2023
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες διαρρύθμισης χώρου ορόφου και αποκατάσταση της λειτουργίας των τουαλετών στο ισόγειο του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας».

Συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία 

Αναθέτουσα  Αρχή:    Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική  Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:    
Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η με ΑΔΑ: 6ΜΕΞ46Ψ8ΝΨ-ΚΗΖ Απόφαση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων & Προγραμματισμού του Ι.Π. (Αρ. Πρωτ.: ΔΤΥ/1627/Φ.13-23/ΚΕΡ/02-05-2023 και ΑΔΑΜ: 23REQ012586424 2023-05-02)

Τύπος Υπηρεσίας: Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος Υπηρεσίας: «Εργασίες διαρρύθμισης χώρου ορόφου και αποκατάσταση της λειτουργίας των τουαλετών στο ισόγειο του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας»

CPV:    
45214400-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για κτήρια πανεπιστημίου».
45212320-5 «Κατασκευαστικές εργασίες για κτήρια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων».

Συνολική Προϋπολογιζόμενη  δαπάνη    36.580,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:    2023ΝΑ34600061 «Συντηρήσεις κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών (συμπεριλαμβανομένων χώρων πρασίνου και περιβάλλοντα χώρου), παρεμβάσεις-επισκευές-διαρρυθμίσεις-διαμορφώσεις χώρων Ι.Π. για την περίοδο 2023-2025 (κατ. 1.1)»

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου:    Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:    10-05-2023 και ώρα 15:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών: 
Η προσφορά θα κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΔΤΥ/1632/03-05-2023

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:    Οι προσφορές θα ανοιχθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στις 11-05-2023 και ώρα 10:00π.μ.

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:
Βλάσση Μαρία,  
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών             
Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα
26610-87656, m.vlassi@ionio.gr


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 29-11-2023
Πρόσκληση και Πρόγραμμα "ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ"
Έναρξη: 24-11-2023 |Λήξη: 04-12-2023
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας