Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και της Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 20-10-2023 18:56 | Προβολές: 423
Έναρξη: 20-10-2023 |Λήξη: 27-10-2023
[Έληξε]

Αναθέτουσα Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση
Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών
Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια γραφικής ύλης
CPV: 30192700-8 «Γραφική ύλη»

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη / ΣΥΝΟΛΟ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 3.730,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου έτους 2023

ΚΑΕ 1261β

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (= κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή). 

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές πρέπει να κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι): Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00 

Τόπος Κατάθεσης προσφορών: 
1. Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο τουΙονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, Ηλεκτρ. Δ/νση: protocol@ionio.gr) με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. 3670/20-10-2023 Πρόσκληση για την “Προμήθεια γραφικής ύλης”, α) Συνολική Προσφορά, β) Τμηματική Προσφορά, με το παρακάτω περιεχόμενο: 
Α. συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης (Οικονομική Προσφορά). 
Β. συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης (Σύμφωνα με τον Πίνακα Συμμόρφωσης). 
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Παροχή πληροφοριών: Τμήμα Προμηθειών, promithies@ionio.gr, 26610-87618 -23 

Παροχή πληροφοριών για την παράδοση της συνολικής ή τμηματικής ποσότητας του υπό προμήθεια είδους: 
Τμήμα Προμηθειών 
Γραμματείες Τμημάτων


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας