Νέα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Εργασίες επισκευής των ανελκυστήρων στα κτήρια ΓΑΛΗΝΟΣ και ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

ShareThis
Δημοσίευση: 06-02-2024 15:55 | Προβολές: 259
Έναρξη: 06-02-2024 |Λήξη: 14-02-2024
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες επισκευής των ανελκυστήρων στα κτήρια ΓΑΛΗΝΟΣ και ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ».

Αναθέτουσα  Αρχή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαγωνιστική  Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:
Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η με ΑΔΑ: ΡΨ3Π46Ψ8ΝΨ-5Η3 Απόφαση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων & Προγραμματισμού του Ι.Π. (Αρ. Πρωτ.: ΔΤΥ/734/Φ.07-24/ΚΕΡ/05-02-2024 και ΑΔΑΜ: 24REQ014216381 2024-02-05)

Τύπος Υπηρεσίας: Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος Υπηρεσίας: «Εργασίες επισκευής των ανελκυστήρων στα κτήρια ΓΑΛΗΝΟΣ και ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

CPV: 50750000-7 «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων»

Συνολική Προϋπολογιζόμενη  δαπάνη 31.620,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:  Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών     14-2-2024 και ώρα 15:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών: 
Η προσφορά θα κατατεθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, με την ένδειξη:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΔΤΥ/778/06-02-2024

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών
Οι προσφορές θα ανοιχθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στις 15-02-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:     
Δημήτριος Τζώρας,  
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών             
Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα
26610-87632, dtzoras@ionio.gr


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Φεβρουάριος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας