Νέα

Δελτίο Βιβλιοθήκης για τις ερευνητικές δημοσιεύσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024

ShareThis
Δημοσίευση: 11-03-2024 14:03 | Προβολές: 2831
image

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου δημοσιεύει το δελτίο για την ερευνητική παραγωγή του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτή καταγράφεται στη βάση Scopus και στον εκδοτικό οίκο ανοικτής πρόσβασης MDPI για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2024.

MDPI:

Bampos, G.; Petala, A.; Frontistis, Z. Innovative Catalytic Materials for Environmental Remediation and Energy Applications. Catalysts 2024, 14, 102. https://doi.org/10.3390/catal14020102

Banou, E.; Vrahatis, A.G.; Krokidis, M.G.; Vlamos, P. Machine Learning Analysis of Genomic Factors Influencing Hyperbaric Oxygen Therapy in Parkinson’s Disease. BioMedInformatics 2024, 4, 127-138. https://doi.org/10.3390/biomedinformatics4010009

Exarchos, T.; Dimitrakopoulos, G.N.; Vrahatis, A.G.; Chrysovitsiotis, G.; Zachou, Z.; Kyrodimos, E. Lip-Reading Advancements: A 3D Convolutional Neural Network/Long Short-Term Memory Fusion for Precise Word Recognition. BioMedInformatics 2024, 4, 410-422. https://doi.org/10.3390/biomedinformatics4010023

Gerogiannis, V.C.; Tzimos, D.; Kakarontzas, G.; Tsoni, E.; Iatrellis, O.; Son, L.H.; Kanavos, A. An Approach Based on Intuitionistic Fuzzy Sets for Considering Stakeholders’ Satisfaction, Dissatisfaction, and Hesitation in Software Features Prioritization. Mathematics 2024, 12, 680. https://doi.org/10.3390/math12050680

Giotis, G. Labor Market Institutions and Employment. Encyclopedia 2024, 4, 273-294. https://doi.org/10.3390/encyclopedia4010021

Karris, G.; Xirouchakis, S.; Poirazidis, K.; Voulgaris, M.-D.; Tsouroupi, A.; Sfenthourakis, S.; Giokas, S. Aspects of Breeding Performance of Scopoli’s Shearwater (Calonectris diomedea): The Case of the Largest Colony in Greece. Diversity 2024, 16, 150. https://doi.org/10.3390/d16030150

Kotarela, F.; Rigogiannis, N.; Glavinou, E.; Mpailis, F.; Kyritsis, A.; Papanikolaou, N. Techno-Economic and Environmental Assessment of a Photovoltaic-Based Fast-Charging Station for Public Utility Vehicles. Energies 2024, 17, 632. https://doi.org/10.3390/en17030632

Paspatis, I.; Tsohou, A. Experiential Transformation in Privacy Behavior: A New Framework for Privacy Behavior Enhancement. J. Cybersecur. Priv. 2024, 4, 76-104. https://doi.org/10.3390/jcp4010005   

Sukkar, M.; Shukla, M.; Kumar, D.; Gerogiannis, V.C.; Kanavos, A.; Acharya, B. Enhancing Pedestrian Tracking in Autonomous Vehicles by Using Advanced Deep Learning Techniques. Information 2024, 15, 104. https://doi.org/10.3390/info15020104

Vlizos, S.; Kotsopoulos, K.; Christodoulou, D. Enhancing Cultural Sustainability: Making Rescue Excavations Accessible through Educational Applications and Virtual Reality. Sustainability 2024, 16, 1439. https://doi.org/10.3390/su16041439

Xanthakis, M.; Simatou, A.; Antonopoulos, N.; Kanavos, A.; Mylonas, N. Alternative Forms of Tourism: A Comparative Study of Website Effectiveness in Promoting UNESCO Global Geoparks and International Dark Sky Parks. Sustainability 2024, 16, 864. https://doi.org/10.3390/su16020864

SCOPUS – OPEN ACCESS:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

Quantum Tapsilou—A Quantum Game Inspired by the Traditional Greek Coin Tossing Game Tapsilou

Open Access

Kastampolidou, K., Andronikos, T.

2023

Games, 14(6), art. no. 72.

2.

Amphipods in Mediterranean Marine and Anchialine Caves: New Data and Overview of Existing Knowledge

Open Access

Navarro-Barranco, C., Martínez, A., Sempere-Valverde, J., (...), Voultsiadou, E., Gerovasileiou, V.

2023

Diversity, 15(12), art. no. 1180.

3.

Socio-Economic Barriers to Adopting Energy-Saving Bioclimatic Strategies in a Mediterranean Sustainable Real Estate Setting: A Quantitative Analysis of Resident Perspectives

Open Access

Vassiliades, C., Minterides, C., Astara, O.-E., Barone, G., Vardopoulos, I.

2023

Energies, 16(24), art. no. 7952.

4.

On the computation of Delaunay triangulations via genetic algorithms

Open Access

Dimitriou, P., Karyotis, V.

2023

Evolutionary Intelligence.

5.

Multi-ancestry genome-wide association meta-analysis of Parkinson’s disease

Open Access

Kim, J.J., Vitale, D., Otani, D.V., (...), Foo, J.N., Mata, I.

 

 

6.

FHBF: Federated hybrid boosted forests with dropout rates for supervised learning tasks across highly imbalanced clinical datasets

Open Access

Pezoulas, V.C., Kalatzis, F., Exarchos, T.P., (...), Tzioufas, A.G., Fotiadis, D.I.

2024

Patterns, 5(1), art. no. 100893.

7.

Effect of solvents on aniseed aerial plant extraction using soxhlet and ultrasound methods, regarding antimicrobial activity and total phenolic content

Open Access

Bontzolis, C.D., Dimitrellou, D., Plioni, I., (...), Koutinas, A.A., Kanellaki, M.

2024

Food Chemistry Advances, 4, art. no. 100609.

8.

Environmental management systems in Greek ports: A transformation tool?

Open Access

Chlomoudis, C., Kostagiolas, P., Pallis, P., Platias, C.

2024

Environmental Challenges, 14, art. no. 100837.

9.

A Framework for Evaluating Distance Learning of Environmental Science in Higher Education Using Multi-Criteria Group Decision Making

Open Access

Kabassi, K.

2023

Informatica (Slovenia), 47(4), pp. 487-500.

10.

Exploring gene-drug interactions for personalized treatment of post-traumatic stress disorder

Open Access

Skolariki, K., Vlamos, P.

2023

Frontiers in Computational Neuroscience, 17, art. no. 1307523.

11.

Challenges and limitations in computational prediction of protein misfolding in neurodegenerative diseases

Open Access

Krokidis, M.G., Dimitrakopoulos, G.N., Vrahatis, A.G., Exarchos, T.P., Vlamos, P.

2023

Frontiers in Computational Neuroscience, 17, art. no. 1323182.

12.

Single-use plastic or paper products? A dilemma that requires societal change

Open Access

Simantiris, N.

2024

Cleaner Waste Systems, 7, art. no. 100128.

13.

Valorization of Grape Pomace for Trametes versicolor Mycelial Mass and Polysaccharides Production

Open Access

Kachrimanidou, V., Alexandri, M., Papapostolou, H., Papadaki, A., Kopsahelis, N.

2023

Sustainability (Switzerland), 15(20), art. no. 15080.

14.

Environmentally adjusted technical efficiency and the impact of energy and transport taxes on the eco-efficiency index of Greek industry

Open Access

Bampatsou, C., Halkos, G., Gkampoura, E.-C.

2024

Journal of Industrial and Business Economics.

15.

Enhancing Cognitive Performance and Monitoring through a Mobile App: Insights from the Rodi Study

Open Access

Giannopoulou, P., Vlamos, P., Papalaskari, M.-A.

2023

International journal of online and biomedical engineering, 19(18), pp. 31-52.

16.

Techno-Economic and Environmental Assessment of a Photovoltaic-Based Fast-Charging Station for Public Utility Vehicles

Open Access

Kotarela, F., Rigogiannis, N., Glavinou, E., (...), Kyritsis, A., Papanikolaou, N.

2024

Energies, 17(3), art. no. 632.

17.

Transformative Automation: AI in Scientific Literature Reviews

Open Access

Zala, K., Acharya, B., Mashru, M., (...), Kanavos, A., Karamitsos, I.

2024

International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 15(1), pp. 1246-1255.

18.

ImGame Project: A Comprehensive Theory of Immersive Aesthetics and Innovation in Serious Gaming

Open Access

Gintere, I., Rovithis, E., Bakk, Á.K., Misjuns, A.

2024

International Journal of Game-Based Learning, 14(1).

 SCOPUS – Συνδρομητική πρόσβαση:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

Decentralized Algorithms for Efficient Energy Management over Cloud-Edge Infrastructures

Karras, A., Karras, C., Giannoukou, I., (...), Karydis, I., Sioutas, S.

2024

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 14053 LNCS, pp. 211-230.

2.

An Adaptive, Energy-Efficient DRL-Based and MCMC-Based Caching Strategy for IoT Systems

Karras, A., Karras, C., Karydis, I., Avlonitis, M., Sioutas, S.

2024

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 14053 LNCS, pp. 66-85.

3.

Heart Disease Prediction Using Concatenated Hybrid Ensemble Classifiers

Majumder, A.B., Gupta, S., Singh, D., (...), Kanavos, A., Pintelas, P.

2023

Algorithms, 16(12), art. no. 538.

4.

After the empty space: from traditional settings to new creative ecologies: International Platform for Performer Training (IPPT) 2023

Kolliopoulou, E.

2023

Theatre, Dance and Performance Training, 14(4), pp. 564-566.

5.

Millennials' responses to popular culture-induced visual and verbal cues: An eye-tracking investigation

Tian, W., Lundberg, C., Gkritzali, A.

2024

Touristic World-Making and Fan Pilgrimage in Popular Culture Destinations, pp. 146-170.

6.

On-screen tourism and destination development: a sociocognitive approach

Gkritzali, A.

2024

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

7.

One-to-Many Simultaneous Secure Quantum Information Transmission

Andronikos, T., Sirokofskich, A.

2023

Cryptography, 7(4), art. no. 64.

8.

An Efficient Deep Unrolling Super-Resolution Network for Lidar Automotive Scenes

Gkillas, A., Lalos, A.S., Ampeliotis, D.

2023

Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP, pp. 1840-1844.

9.

Automated Pneumonia Detection from Chest X-Ray Images Using Deep Convolutional Neural Networks

Papadimitriou, O., Kanavos, A., Maragoudakis, M.

2023

14th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2023.

10.

Enhancing Sign Language Recognition Using Deep Convolutional Neural Networks

Kanavos, A., Papadimitriou, O., Mylonas, P., Maragoudakis, M.

2023

14th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2023.

11.

SAVE-WATER: Increasing cross-border infrastructure’s capacity for water management

Vlachos, I., Polymenakos, N.M., Alvanitopoulos, E., (...), Karydis, I., Avlonitis, M.

2023

CEUR Workshop Proceedings, 3601.

12.

Digital Technology Implementation in the Hospitality Industry and Hotel Star Rating: Does It Matter? Evidence from Greece

Nikopoulou, M., Chasapi, P., Kourouthanassis, P., Pateli, A.

2023

14th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2023.

13.

Comparative Study of Recurrent and Dense Neural Networks for Classifying Maritime Terms

Mouratidis, D., Kermanidis, K., Kanavos, A.

2023

14th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2023.

14.

Forecasting Stock Market Alternations Using Social Media Sentiment Analysis and Deep Neural Networks

Saravanos, C., Kanavos, A.

2023

14th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2023.

15.

Comparative Study of Machine Learning Algorithms and Text Vectorization Methods for Fake News Detection

Kanavos, A., Karamitsos, I., Mohasseb, A., Gerogiannis, V.C.

2023

14th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2023.

16.

APPLICATION OF MOBILE EEG FOR COGNITIVE TESTING IN NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS

Georgara, N., Doukakis, S.

2023

20th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, CELDA 2023, pp. 397-401.

17.

How can food processing achieve food and nutrition security?

Fardet, A., Gold, S., Delgado, A., (...), Galli, F., Rock, E.

2024

Sustainable Development.

18.


Discounting for proactive decision making in systemics

Artikis, C.T., Artikis, P.T.

2023

International Journal of Applied Systemic Studies, 10(4), pp. 343-352.

19.

Fabrication of a novel MoB/BiOCl photocatalyst for losartan and Escherichia coli removal

Ioannidi, A.A., Giannakopoulos, S., Petala, A., Frontistis, Z., Mantzavinos, D.

2024

Catalysis Today, 430, art. no. 114510.

20.

Total Quality Management in the Archeological Museums of Greece

Triantafillos, C., Stavros, V., Panagiotis, I.

2023

Cultural Management: Science and Education, 7(2), pp. 9-29.

21.

Determinants of environmental efficiency and sources of productivity change in the manufacturing sector: A comparative analysis between Europe and Asia

Halkos, G., Moll de Alba, J., Bampatsou, C.

2024

Energy, 291, art. no. 130355.

22.

Alternative Forms of Tourism: A Comparative Study of Website Effectiveness in Promoting UNESCO Global Geoparks and International Dark Sky Parks

Xanthakis, M., Simatou, A., Antonopoulos, N., Kanavos, A., Mylonas, N.

2024

Sustainability (Switzerland), 16(2), art. no. 864.

23.

A review on the types of nanomaterials and methodologies used for the development of biosensors

Ghosh, S., Sagayam, K.M., Haldar, D., (...), Gerogiannis, V.C., Kanavos, A.

2024

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 15(1), art. no. 013001.

24.

Lessons learned for infodemics management in future health crises by studying the fear of COVID-1 impact on health information seeking of general population

Kostagiolas, P., Platis, C., Belitsas, A., Psomiadi, M.E., Niakas, D.

2024

Aslib Journal of Information Management.

25.

Quick spreading of the exotic amphipod Laticorophium baconi (Shoemaker, 1934): another small stowaway overlooked?

Guerra-García, J.M., Revanales, T., Saenz-Arias, P., (...), Cabezas, M.D.P., Ros, M.

2023

Mediterranean Marine Science, 24(3), pp. 644-665.

26.

Taboo in world cinema: Female protagonists within incestuous relationships

Klimatsaki, S.A., Honorato, D.

2023

Technoetic Arts, 21(2), pp. 211-224.

27.

Women’s agency in art and science

Honorato, D., Westermann, C.

2023

Technoetic Arts, 21(2), pp. 151-156.

28.

Advanced Big Data Analysis for Deciphering the Role of Protein Misfolding and Interactions in the Pathogenesis of Alzheimer's Disease

Krokidis, M.G., Dimitrakopoulos, G.N., Exarchos, T.P., Vrahatis, A.G., Vlamos, P.

2023

Proceedings - 2023 IEEE International Conference on Big Data, BigData 2023, pp. 4614-4617.

29.

Decoding Gender on Social Networks: An In-depth Analysis of Language in Online Discussions Using Natural Language Processing and Machine Learning

Vonitsanos, G., Kanavos, A., Mylonas, P.

2023

Proceedings - 2023 IEEE International Conference on Big Data, BigData 2023, pp. 4618-4625.

30.

A Graph-Based Approach to Integrate Large-Scale Drug and Protein Data for Alzheimer's Disease Drug Repurposing

Dimitrakopoulos, G.N., Lazaros, K., Krokidis, M., (...), Vrahatis, A.G., Vlamos, P.

2023

Proceedings - 2023 IEEE International Conference on Big Data, BigData 2023, pp. 4584-4587.

31.

Enhancing Disease Diagnosis: A CNN-Based Approach for Automated White Blood Cell Classification

Kanavos, A., Papadimitriou, O., Kaponis, A., Maragoudakis, M.

2023

Proceedings - 2023 IEEE International Conference on Big Data, BigData 2023, pp. 4606-4613.

32.

A Novel Approach for Cancer Image Segmentation

Smyrlis, P.N., Vogklis, K., Tsakai, O., (...), Giannakeas, N., Tsipouras, M.G.

2023

Proceedings - 2023 2023 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2023, pp. 4951-4954.

33.

pCCI: A machine learning patient-centric cell-cell interactions framework for cancer subtype classification

Papageorgiou, P., Korfiati, A., Misios, A., (...), Yang, T., Pitsikalis, V.

2023

Proceedings - 2023 2023 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2023, pp. 910-913.

34.

Introduction: Histories of Education and Training for Public Service

Kerkhoff, T., Moschopoulos, D.

2023

Governance and Public Management, Part F2255, pp. 1-20.

35.

Greece

Moschopoulos, D.

2023

Governance and Public Management, Part F2255, pp. 205-227.

36.

Conclusions and Comparative Perspectives

Kerkhoff, T., Moschopoulos, D.

2023

Governance and Public Management, Part F2255, pp. 369-388.

37.

First record of Pipistrellus lepidus Blyth, 1845 in Greece

ALIVIZATOS, H., KARAGIANNI, P., KALPAKIS, S., (...), IOANNIDIS, I., POIRAZIDIS, K.

2023

North-Western Journal of Zoology, 19(2), pp. 217-218.

 

 


Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 12-06-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας