Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 1 / 19 : >>>
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευές μικρής κλίμακας αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης -αποχέτευσης των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025»
Δημοσίευση: 28-05-2024 14:40 | Προβολές: 150
Έναρξη: 28-05-2024 |Λήξη: 04-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευές μικρής κλίμακας αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης -αποχέτευσης των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025». Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των  προσφορών: 04/06/2024 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία έως 31.08.2027
Δημοσίευση: 22-05-2024 10:40 | Προβολές: 268
Έναρξη: 22-05-2024 |Λήξη: 01-07-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
Mέγεθος: 426.72 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν, ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης, την υποψηφιότητά τους για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, έως τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος του Ι.Π. με θητεία έως 31.08.2027
Δημοσίευση: 17-05-2024 13:38 | Προβολές: 243
Έναρξη: 17-05-2024 |Λήξη: 01-07-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
Mέγεθος: 426.74 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν, ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης, την υποψηφιότητά τους για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους έως τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Αθήνα
Δημοσίευση: 10-05-2024 17:05 | Προβολές: 233
Έναρξη: 10-05-2024 |Λήξη: 17-05-2024
[Έληξε]
Τίτλος Προμήθειας: Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του  Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο  και Αθήνα. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:  (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να  κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην  Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι):  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/05/2024 και ώρα 15.00.
Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και αντικαταστάσεις / επισκευές μικρής κλίμακας των μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025»
Δημοσίευση: 29-04-2024 13:31 | Προβολές: 292
Έναρξη: 29-04-2024 |Λήξη: 24-05-2024
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο διακήρυξης
Mέγεθος: 1.15 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Περίληψη διακήρυξης
Mέγεθος: 441.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στο πλαίσιο σύναψης δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και αντικαταστάσεις / επισκευές μικρής κλίμακας των μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025», με εκτιμώμενη αξία 245,00€ πλέον Φ.Π.Α.. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής». Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:   24/05/2024 και ώρα 15:00
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α1 ρολό PLOTTER, Α4, Α3 και εκτυπωτικού χαρτιού πτυχίου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Δημοσίευση: 18-04-2024 15:18 | Ενημέρωση: 25-04-2024 17:00 | Προβολές: 298
Έναρξη: 18-04-2024 |Λήξη: 01-05-2024
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α1 ρολό PLOTTER, Α4, Α3 και εκτυπωτικού χαρτιού πτυχίου. ΝΕΑ Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2024 και ώρα 15:00
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Αθήνα»
Δημοσίευση: 23-04-2024 15:24 | Προβολές: 239
Έναρξη: 23-04-2024 |Λήξη: 30-04-2024
[Έληξε]
Τίτλος Προμήθειας: Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Αθήνα. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30/04/2024 και ώρα 14.00.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα για το έτος 2024»
Δημοσίευση: 23-04-2024 13:04 | Προβολές: 224
Έναρξη: 23-04-2024 |Λήξη: 29-04-2024
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
Mέγεθος: 545.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα για το έτος 2024». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:  29-04-2024 και ώρα 15:00.
Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 22-04-2024 15:53 | Προβολές: 400
Έναρξη: 22-04-2024 |Λήξη: 19-07-2024
[Σε Εξέλιξη]
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφασίζει την έκδοση δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή, επί θητεία, του Ιονίου Πανεπιστημίου.  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της παρούσας στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και λήγει την 19η Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00. 
Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, και στο αντικείμενο «Θεωρία της Διερμηνείας, με δυνατότητα ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας από τα Αγγλικά ή/και τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά» (από εξέλιξη)
Δημοσίευση: 17-04-2024 13:57 | Προβολές: 627
Έναρξη: 18-04-2024 |Λήξη: 17-05-2024
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 661.31 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Προκηρύσσει μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών  Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία της  Διερμηνείας, με δυνατότητα ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας από τα Αγγλικά  ή/και τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά». Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων: 17.05.2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ι.Π. με θητεία έως 31.08.2027
Δημοσίευση: 16-04-2024 11:03 | Προβολές: 700
Έναρξη: 16-04-2024 |Λήξη: 03-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
Mέγεθος: 426.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους έως τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ι.Π. με θητεία έως 31.08.2027
Δημοσίευση: 16-04-2024 10:59 | Προβολές: 842
Έναρξη: 16-04-2024 |Λήξη: 03-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
Mέγεθος: 426.88 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν, ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης, την υποψηφιότητά τους για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους έως τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00.
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την στέγαση φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα
Δημοσίευση: 15-04-2024 14:17 | Προβολές: 324
Έναρξη: 15-04-2024 |Λήξη: 15-05-2024
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μίσθωσης κλινών προκειμένου να στεγασθούν το  ελάχιστο 176 φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, συνολικού  προϋπολογισμού 1.776.412,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 1/10/2024 έως 30/9/2028. Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15/05/2024 και ώρα 15:00
Επαναληπτική Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες ανακαίνισης χώρου γραφείων σε διαμέρισμα επί της οδού Χρήστου Λαδά 2 για τη στέγαση του γραφείου διοίκησης του Ι.Π. στην Αθήνα»
Δημοσίευση: 03-04-2024 13:20 | Προβολές: 275
Έναρξη: 03-04-2024 |Λήξη: 12-04-2024
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες ανακαίνισης χώρου γραφείων σε διαμέρισμα επι της οδού Χρήστου Λαδά 2 για τη στέγαση του γραφείου διοίκησης του Ι.Π. στην Αθήνα». Η παρούσα αποτελεί επαναληπτική διαδικασία, καθότι στην προγενέστερη με Α.Π.: ΔΤΥ/1346/22-03-2024 Πρόσκληση με το ίδιο θέμα, δεν υπεβλήθη προσφορά. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 12-04-2024 και ώρα 15:00
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας: «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα για το έτος 2024»
Δημοσίευση: 29-03-2024 14:20 | Προβολές: 236
Έναρξη: 29-03-2024 |Λήξη: 04-04-2024
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα για το έτος 2024». Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 04-04-2024 και ώρα 15:00
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας «Συντήρηση, επισκευή ήδη διαπιστωθέντων βλαβών και επισκευές μικρής κλίμακας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025» (Διευκρίνηση 33/03/2024)
Δημοσίευση: 21-03-2024 14:20 | Ενημέρωση: 22-03-2024 16:46 | Προβολές: 319
Έναρξη: 21-03-2024 |Λήξη: 10-04-2024
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στο πλαίσιο σύναψης δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή ήδη διαπιστωθέντων βλαβών και επισκευές μικρής κλίμακας  ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2023-2025» (Διευκρίνηση 33/03/2024).
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες ανακαίνισης χώρου γραφείων σε διαμέρισμα επι της οδού Χρήστου Λαδά 2 για τη στέγαση του γραφείου διοίκησης του Ι.Π. στην Αθήνα»
Δημοσίευση: 22-03-2024 16:20 | Προβολές: 268
Έναρξη: 22-03-2024 |Λήξη: 01-04-2024
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 543.27 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Εργασίες ανακαίνισης χώρου γραφείων σε διαμέρισμα επι της οδού Χρήστου Λαδά 2 για τη στέγαση του γραφείου διοίκησης του Ι.Π. στην Αθήνα». Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 1-04-2024 και ώρα 15:00.
Διακήρυξη Σύμβασης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της γενικής υπηρεσίας: «Εργασίες χρωματισμών συντήρησης στα κτήρια του Ι.Π. στην Κέρκυρα»
Δημοσίευση: 22-03-2024 09:49 | Προβολές: 278
Έναρξη: 22-03-2024 |Λήξη: 11-04-2024
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τηνπαροχή της γενικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες χρωματισμών συντήρησης στα κτήρια του Ι.Π. στην Κέρκυρα», με εκτιμώμενη αξία424,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Ι.Π. σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο
Δημοσίευση: 22-03-2024 08:40 | Προβολές: 253
Έναρξη: 22-03-2024 |Λήξη: 29-03-2024
[Έληξε]
Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο  θέρμανσης και απλή αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των  κτιριακών υποδομών του Ι.Π. σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και  Ζάκυνθο. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των  προσφορών: 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00  
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες Διαδραστικών Πολυμέσων»
Δημοσίευση: 22-03-2024 08:02 | Προβολές: 470
Έναρξη: 22-03-2024 |Λήξη: 21-04-2024
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 778.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Αισθητική με έμφαση στη Σημειολογία της Εικόνας» (από εξέλιξη). Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων: 21.04.2024
Σελίδα 1 / 19 : >>>
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 30-05-2024
Το ζωντανό Μουσείο
Έναρξη: 01-11-2023 |Λήξη: 31-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
17ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών: 17η Φοιτητική Έκθεση Φωτογραφίας
Έναρξη: 17-05-2024 |Λήξη: 02-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 125.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας