Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 16 / 19 : <<<>>>
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων του Ι.Π.
Δημοσίευση: 20-09-2017 14:04 | Προβολές: 1736
Έναρξη: 20-09-2017 |Λήξη: 29-09-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει διαγωνισμό για την προµήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων του Ι.Π., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Διαγωνισμός για «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών Η/Μ δικτύων του κτηρίου ΤΜΣ εντός του Παλαιού Φρουρίου»
Δημοσίευση: 31-07-2017 16:42 | Προβολές: 1878
Έναρξη: 31-07-2017 |Λήξη: 18-08-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών Η/Μ δικτύων του κτηρίου ΤΜΣ εντός του Παλαιού Φρουρίου», το οποίο περιλαμβάνει την αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων θέρμανσης, την επισκευή κεντρικής μονάδας κλιματισμού και την συντήρηση του καυστήρα του κτηρίου.
Διαγωνισμός για «Οικοδομικές εργασίες στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας»
Δημοσίευση: 31-07-2017 16:29 | Προβολές: 1816
Έναρξη: 31-07-2017 |Λήξη: 18-08-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Οικοδομικές εργασίες στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας», το οποίο περιλαμβάνει χρήση ικριωμάτων και οικοδομικές εργασίες για το βάψιμο της πίσω όψης του κτιρίου της Ιονίου Ακαδημίας, επί του προαύλιου χώρου του 2ου Γυμνασίου και την συντήρηση του ξύλινου ζευκτού της στέγης, καθώς και την αντικατάσταση των οριζόντιων υδρορροών επί της οδού Ακαδημίας.
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για οικοδομικές εργασίες σε κτίρια του Ι.Π.
Δημοσίευση: 29-05-2017 16:26 | Προβολές: 1735
Έναρξη: 29-05-2017 |Λήξη: 12-06-2017
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 164.21 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα σε οικοδομικές εργασίες που αφορούν σιδηρουργικά και ξυλουργικά, σε κτίρια του Ι.Π. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Οικοδομικές Εργασίες (σιδηρουργικά – ξυλουργικά) σε κτίρια του Ιονίου Πανεπιστημίου» και καλεί τους ενδιαφερομένους έως και την Δευτέρα 12/6/2017 και ώρα 15.00, να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννη Θεοτόκη 72/ ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση).
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία επιστημονικών υπηρεσιών (έτους 2017)
Δημοσίευση: 24-05-2017 16:42 | Προβολές: 3669
Έναρξη: 24-05-2017 |Λήξη: 15-06-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2017 καλεί τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες έργων ή μελετών που αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση, να υποβάλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Διεύθυνση: Ιωαννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.: 26610-87646, 87609, Fax: 26610-87635).
Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την "Επισκευή και συντήρηση συμβατικού εξοπλισμού (δικτυακές υποδομές) του Ιονίου Πανεπιστημίου", διακήρυξη υπ.αριθμ. 1218/10-04-17
Δημοσίευση: 10-04-2017 14:12 | Ενημέρωση: 26-04-2017 14:29 | Προβολές: 1952
Έναρξη: 10-04-2017 |Λήξη: 08-05-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την "Επισκευή και συντήρηση συμβατικού εξοπλισμού (εξοπλισμός πληροφορικής και δικτυακές υποδομές) του Ιονίου Πανεπιστημίου" για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.12.2017 σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης όπως περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Συνοπτικός διαγωνισμός για τη «Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για το οικόπεδο ΕΑΣΚ στη θέση Παλλάδα»
Δημοσίευση: 25-04-2017 15:20 | Προβολές: 2174
Έναρξη: 25-04-2017 |Λήξη: 15-05-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα στην τακτοποίηση του οικοπέδου ΕΑΣΚ, ιδιοκτησίας του, στη θέση Παλλάδα, ώστε αυτό να καταστεί οικοδομήσιμο, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης μελέτης «Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για το οικόπεδο ΕΑΣΚ στη θέση Παλλάδα».
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων
Δημοσίευση: 12-04-2017 16:47 | Προβολές: 1409
Έναρξη: 12-04-2017 |Λήξη: 21-04-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ι.Π. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης) αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 21-4- 2017 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων
Δημοσίευση: 31-03-2017 15:41 | Προβολές: 1430
Έναρξη: 31-03-2017 |Λήξη: 04-04-2017
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 4 Απριλίου 2017 και ώρα 15:00.
1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσων
Δημοσίευση: 08-03-2017 12:18 | Προβολές: 5076
Έναρξη: 08-03-2017 |Λήξη: 28-03-2017
[Έληξε]
image
Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου – Παράταση Αιτήσεων   Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Ιονίων Νήσων (Ionio-Student-Innovation) διοργανώνεται για πρώτη χρονιά φέτος από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το (...)
Προδημοσίευση 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών
Δημοσίευση: 07-12-2016 15:54 | Προβολές: 3383
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες (ΜΕ) ότι εντός του Δεκεμβρίου 2016 πρόκειται να ανακοινωθεί η 1η Προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση ΜΕ.
Διαγωνισμός για «Εργασίες χρωματισμού και σποραδικά σοβαντίσματα των δύο όψεων της Ιονίου Ακαδημίας»
Δημοσίευση: 30-11-2016 15:09 | Προβολές: 2241
Έναρξη: 30-11-2016 |Λήξη: 13-12-2016
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα σε εργασίες χρωματισμού των όψεων της Ιονίου Ακαδημίας όπου στεγάζεται η Πρυτανεία του Ι.Π. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εργασίες χρωματισμού και σποραδικά σοβαντίσματα των δύο όψεων της Ιονίου Ακαδημίας». Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 14/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Ιωάννη Θεοτόκη 72.
Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Ι.Π.
Δημοσίευση: 28-11-2016 15:00 | Προβολές: 2263
Έναρξη: 28-11-2016 |Λήξη: 13-12-2016
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εννέα (9) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και ενός πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Ι.Π., προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού/server για τις ανάγκες λειτουργίας του Ι.Π.
Δημοσίευση: 09-11-2016 16:09 | Προβολές: 1661
Έναρξη: 09-11-2016 |Λήξη: 21-11-2016
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού/server (CPV 48821000-9 εξυπηρετητές δικτύου). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αναλυτικά (σφραγισμένες στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Iωάννου Θεοτόκη 72 ) έως και τις 21/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.
Διαγωνισμός για την αναβάθμιση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στο κτήριο «ΓΚΟΥΣΗΣ» του Ι.Π.
Δημοσίευση: 02-08-2016 11:30 | Ενημέρωση: 05-09-2016 12:31 | Προβολές: 2913
Έναρξη: 02-08-2016 |Λήξη: 08-09-2016
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την αναβάθμιση των εσωτερικών εγκαταστάσεων, στο κτήριο «ΓΚΟΥΣΗΣ» του πρώην Ψ.Ν.Κ., του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, έως του ποσού των 73.160,00 €, συμπ. του Φ.Π.Α.
Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός: «Προμήθεια δέκα (10) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 26-07-2016 12:47 | Ενημέρωση: 23-08-2016 12:33 | Προβολές: 2498
Έναρξη: 10-08-2016 |Λήξη: 31-08-2016
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια δέκα (10) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-08-2016.
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ι.Π.
Δημοσίευση: 01-08-2016 13:04 | Προβολές: 2097
Έναρξη: 01-08-2016 |Λήξη: 26-08-2016
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (160.000€). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων Δημοσίων Επενδύσεων, Κ.Α.Ε. 9000-9300-9340,9349α, οικ. έτους 2016.
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τις ανάγκες στέγασης φοιτητών του Ι. Π. [Β]
Δημοσίευση: 15-07-2016 20:52 | Προβολές: 1753
Έναρξη: 25-07-2016 |Λήξη: 05-09-2016
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικο – οικονομική άποψη προσφορά, για τη μίσθωση δίκλινων και τρίκλινων δωματίων σε ξενοδοχεία ή κτιριακά συγκροτήματα για τις ανάγκες στέγασης φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05-09-2016 και ώρα 15:00.
Πρόχειρος Διαγωνισμός με τίτλο «Τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης για την κάλυψη των αναγκών του Ι.Π.»
Δημοσίευση: 14-07-2016 10:58 | Προβολές: 1657
Έναρξη: 14-07-2016 |Λήξη: 20-07-2016
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο: «Τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης (βενζίνης ή πετρελαίου) για την κάλυψη των αναγκών του Ιονίου Πανεπιστημίου». Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 20/7/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
G.A.R.L.i.C: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών
Δημοσίευση: 08-07-2016 13:28 | Προβολές: 2676
Έναρξη: 08-07-2016 |Λήξη: 23-07-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 961.53 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσκαλούνται ενδιαφερόμενες εταιρίες να καταθέσουν προσφορές, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλου για την κατάθεση Πρότασης με τίτλο: «The culinary heritage of Greece & Albania as the "vehicle" to GastroTourism Consolidation» και ακρωνύμιο « G.A.R.L.i.C»». Η Πρόταση αυτή θα κατατεθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης: «2nd Call for Proposals Interreg Greece-Albania 2014-2020». Η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών είναι η 23/07/2016.
Σελίδα 16 / 19 : <<<>>>
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 30-05-2024
Το ζωντανό Μουσείο
Έναρξη: 01-11-2023 |Λήξη: 31-05-2024
[Σε Εξέλιξη]
17ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών: 17η Φοιτητική Έκθεση Φωτογραφίας
Έναρξη: 17-05-2024 |Λήξη: 02-06-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα Έκθεσης
Mέγεθος: 125.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας