Απασχόληση & Σταδιοδρομία

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί μια ενέργεια συνένωσης, μετεξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του Πανεπιστημίου που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών και στη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας.

Η Δ.Α.ΣΤΑ. εποπτεύει και υποστηρίζει 3 Πράξεις: Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και Πρακτική Άσκηση του Ι.Π., οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστική διασύνδεση και στην αμοιβαία συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, υπό διαφορετικό πρίσμα υλοποίησης η κάθε μία.

Δικτυακός τόπος: dasta.ionio.gr Νέο παράθυρο


ΔΑΣΤΑ

To Γραφείο Διασύνδεσης φροντίζει για την αναβάθμιση και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ως ολοκληρωμένη υπηρεσία πληροφόρησης και συμβουλευτικής των φοιτητών/ αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας, αλλά και ανάδειξής του ως μέσο ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης με εργοδοτικούς φορείς του τόπου. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Δικτυακός τόπος: dasta.ionio.gr/liaison Νέο παράθυρο

Γραφείο Διασύνδεσης

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είναι ένα πρόγραμμα από το οποίο αναμένεται να επωφεληθούν οι φοιτητές των τμημάτων του ΙΠ, οι οποίοι αποφοιτώντας θα ενταχθούν και θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, της τεχνολογίας και της πληροφορίας.

Δικτυακός τόπος: dasta.ionio.gr/mke Νέο παράθυρο

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

To Γραφείο Πρακτικής Άσκησης φροντίζει για το συντονισμό του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, την συνέργεια με τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Ιονίου Πανεπιστημίου και τις υπόλοιπες Δομές, την ανταπόκριση της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αμφίδρομη επικοινωνία με τον παραγωγικό ιστό.

Δικτυακός τόπος: dasta.ionio.gr/internship Νέο παράθυρο

Πρακτική Άσκηση

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
Newsletter