Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Ιονίου Πανεπιστήμιου και κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου ανά υποψήφιο συνδυασμό
Social Media
Δημοσίευση: 07-07-2020 12:06 | Ενημέρωση: 08-07-2020 14:08 | Προβολές: 1748
    Βιογραφικό σημείωμα Αν. Καθ. Σωτήριου Λίβα
Mέγεθος: 182.64 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Βιογραφικό σημείωμα Καθ. Ανδρέα Φλώρου
Mέγεθος: 629.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Βιογραφικό σημείωμα Αν. Καθ. Ηλία Γιαρένη
Mέγεθος: 193.98 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ IONIOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ και
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

 

Σήμερα, στις 6 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν σύμφωνα με την από 02-07-2020 Απόφαση της 21ης συνεδρίασης της Συγκλήτου για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων για θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 2910/24-06-2020 προκήρυξης εκλογών και ταυτόχρονης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης και συνέταξαν το παρόν πρακτικό.

Παρόντα είναι όλα τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.:

 • Νικόλαος-Γρηγόριος Κανελλόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, ως Πρόεδρος.
 • Γρηγόριος Ψαλλίδας, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, μέλος.
 • Παναγιώτης Κελάνδριας, Καθηγητής Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, μέλος.
 • Ανδρέας Γεωργοτάς, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, μέλος.
 • Εμμανουήλ Μάγκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής, μέλος.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 65 έως 71 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του Ν. 4692/2020:« Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 111, τ. Α΄) και της υπ΄ αριθ. 77561/Ζ1 ΚΥΑ: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.,  (ΦΕΚ 2481/22-06-2020, τ. Β΄) » εξέτασε τους φακέλους  υποψηφιοτήτων, όπως αυτοί παρελήφθησαν, μετά από εξουσιοδότηση της Κ.Ε.Ε., από το μέλος της Επιτροπής Καθηγητή Παναγιώτη Κελάνδρια, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 3156/03-07-2020 διαβιβαστικό του Πρύτανη.

Συγκεκριμένα η Κ.Ε.Ε. εξέτασε τις υποψηφιότητες  με  αριθ. πρωτ. Ι.Π.: α) 3000/29-06-2020 του συνδυασμού του Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου, για το αξίωμα του Πρύτανη και των Αναπληρωτών Καθηγητών Ηλία Γιαρένη, Ευστάθιου Μακρή, Χριστίνας Μπάνου και Χριστίνας Μπενέκη για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων και

β) 3010/29-06-2020 του συνδυασμού του Καθηγητή Αθανάσιου Ευσταθίου, για το αξίωμα του Πρύτανη και των Αναπληρωτών Καθηγητών Μάρκου Αυλωνίτη, Ζωής Διονυσίου, Σωτηρίου Λίβα και Κωνσταντίνου Οικονόμου για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι  πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας των υποψηφίων κατά το άρθρο 66 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111), σύμφωνα με το υπ΄ αριθ πρωτ. Ι.Π.: 3174/03-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού.

Ως εκ τούτου η K.E.E. ανακηρύσσει τους παρακάτω δύο (2) υποψηφίους συνδυασμούς και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά υποψήφιο συνδυασμό για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Ιονίου Πανεπιστημίου για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών από 1.9.2020 έως και 31.8.2024, κατ’ αλφαβητική σειρά των υποψηφίων Πρυτάνεων, ως ακολούθως:

 

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ:  Κίνηση Ενότητας Ιονίου Πανεπιστημίου

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

Αθανάσιος Ευσταθίου, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

 1. Μάρκος Αυλωνίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
 2. Ζωή Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών
 3. Σωτήριος Λίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ξένων Γλωσσών,     Μετάφρασης και Διερμηνείας.
 4. Κωνσταντίνος Οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής.

 

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ:  Ιόνιο Νικά: Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

 1. Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας
 2. Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών
 3. Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
 4. Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού.

Τα ανωτέρω ενιαία ψηφοδέλτια ανά υποψήφιο συνδυασμό για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τη Γραμματεία Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος- Γρηγόριος Κανελλόπουλος
Καθηγητής

 


Τα μέλη

Γρηγόριος Ψαλλίδας
Καθηγητής

Παναγιώτης Κελάνδριας
Καθηγητής

Ανδρέας Γεωργοτάς
Καθηγητής

Εμμανουήλ Μάγκος
Αναπληρωτής Καθηγητής 

 


Επιστροφή
<< <
Αύγουστος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 07-08-2020
ΤΞΓΜΔ: Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης 2020-2021
Έναρξη: 26-05-2020 |Λήξη: 18-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
Newsletter