Νέα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Social Media
Δημοσίευση: 04-08-2020 14:36 | Ενημέρωση: 05-08-2020 14:47 | Προβολές: 1760
Έναρξη: 04-08-2020 |Λήξη: 20-08-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο διακήρυξης
Mέγεθος: 968.43 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Περίληψη της διακήρυξης
Mέγεθος: 231.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Συγγραφή Υποχρεώσεων
Mέγεθος: 364.21 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
Mέγεθος: 322.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς
Mέγεθος: 433.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Ανακοίνωση αποσφράγισης προσφορών
Mέγεθος: 1.01 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Αναθέτουσα αρχή: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Προϊστάμενη Αρχή: ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Παραλαβή τευχών διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου: www.ionio.gr.

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές:
Οδός: Ι. Θεοτόκη , Κέρκυρα
Ταχ.Κωδ.: 49132
Τηλ.: 2661087643
e-mail: filia@ionio.gr

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 20η-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26610 87643, φαξ επικοινωνίας 26610 87632, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Ηλία Φωτεινή.

Αντικείμενο της Σύμβασης:
Τίτλος μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 46.377,25 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 10.916,18 € για μελέτη κατηγορίας 6
2. 29.411,86 € για μελέτη κατηγορίας 9
και 6.049,21 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Τόπος αντικειμένου μελέτης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Νομός Κέρκυρας

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).


Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter