Νέα

Μελέτη και κατασκευή κτηρίου για τη στέγαση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα

Social Media
Δημοσίευση: 11-02-2021 14:46 | Ενημέρωση: 26-02-2021 10:03 | Προβολές: 1868
Έναρξη: 11-02-2021 |Λήξη: 31-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
gr  zip.png  Σχέδια κτηρίου
Mέγεθος: 14.21 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φωτογραφίες κτηρίου
Mέγεθος: 60.57 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων
Mέγεθος: 16.42 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Φάκελος αρχείων 2
Mέγεθος: 250.68 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ», με εκτιμώμενη αξία 1.612.903,22 € (πλέον Φ.Π.Α.), με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρο 50, ν.4412/2016).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η/4/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα Οικοδομικά έργα και στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06€).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με α/α συστήματος 123704.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

Σας προσκαλούμε, βάσει του άρθρου 20Α της διακήρυξης, για διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων του διαγωνισμού με τίτλο: «Μελέτη και κατασκευή κτηρίου για την στέγαση του τμήματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ», με Α.Α Συστήματος: 123704, στις 1-3-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννη Θεοτόκη 72, ισόγειο, Κεντρική Διοίκηση 49132 Κέρκυρα.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  

Μαρία Παπαβλασοπούλου

 

 


Παρακαλούμε να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα από τους συνημμένους στην παρούσα ιστοσελίδα φακέλους με όλα τα απαραραίτητα αρχεία.


 

 


Επιστροφή
<< <
Μάρτιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 01-03-2021
Webinar: Ψηφιακά Μέσα και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Σημαντική Ημερομηνία: 01-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Προκηρύξεις για την πλήρωση τριών θέσεων ΔΕΠ για τα τμήματα Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη: 18-02-2021 |Λήξη: 18-03-2021
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter