Νέα

Προκήρυξη διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για το έργο με τίτλο: «Ανέγερση Κτιρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ι.Π.» - Παράταση υποβολής αιτημάτων συμπληρωματικών πληροφοριών

Social Media
Δημοσίευση: 20-12-2021 12:57 | Ενημέρωση: 07-02-2022 15:52 | Προβολές: 1197
Έναρξη: 20-12-2021 |Λήξη: 10-02-2022
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 1.59 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Παράρτημα Α'
Mέγεθος: 2.48 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Mέγεθος: 494.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οικοδομική Άδεια
Mέγεθος: 2.61 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  μελέτη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Mέγεθος: 139.96 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  μελέτη ΣΤΑΤΙΚΗ
Mέγεθος: 115.33 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  μελέτη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ
Mέγεθος: 12.25 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  μελέτη ΗΜ
Mέγεθος: 116.43 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Mέγεθος: 1.35 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)
Mέγεθος: 819.75 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
Mέγεθος: 740.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προϋπολογισμός Μελέτης Εργασιών
Mέγεθος: 1.9 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  Παραδοτέα
Mέγεθος: 1.29 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Προμετρήσεις
Mέγεθος: 5.95 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Τεχνικές Προδιαγραφές
Mέγεθος: 6.38 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Τιμολόγιο Εργασιών
Mέγεθος: 4.99 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, προκηρύσσει διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ι.Π.» με προεκτιμώμενη αμοιβή 12.300.000,00 € + ΦΠA 24%  (CPV: 45214400-4 – Κατασκευαστικές εργασίες για κτήρια πανεπιστημίου).

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132,  Κέρκυρα

(κωδικός NUTS: EL622) Τηλέφωνο: 26610-87652, fax 26610-87632, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ionio.gr, e-mail: dty@ionio.gr

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ταχ. Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72, 49132,  Κέρκυρα

Αρμόδια υπάλληλος: κα Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου (Αρχιτέκτων Μηχανικός), τηλ. 26610-87652, fax 26610-87632, e-mail: dty@ionio.gr

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής με γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.ionio.gr  (Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (CPV: 45214400-4)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ι.Π.» και τόπος παροχής το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ στην Κέρκυρα.

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η κατασκευή του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει την πλήρη, από κάθε άποψη, εκτέλεση των εργασιών αντιστήριξης, των στατικών, αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ώστε να παραδοθεί έτοιμο για πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 12.300.000,00 € (με αναθεώρηση) + ΦΠΑ 24%

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δύο χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της Διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/02/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00  π.μ.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Διαγωνισμού 185569), σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Οι προσφορές θα ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Σεπτέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Παρασκευή 30-09-2022
Νυχτερινός Πανεπιστημιακός Αγώνας 10 χλμ. ΟΠΑΠ
Έναρξη: 20-09-2022 |Λήξη: 01-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 467.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα Νυχτερινού Πανεπιστημιακού Αγώνα
Mέγεθος: 80.15 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Open Call - Ionian Contemporary Animation Festival ICONA 2022
Έναρξη: 24-08-2022 |Λήξη: 02-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  ICONA 2022 - Statuses and Rules
Mέγεθος: 227.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας