Όλες οι Δημοσιεύσεις
Σελίδα 2 / 4 : <<<>>>
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:41 | Προβολές: 1760
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016117»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:31 | Προβολές: 1834
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016116»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ»
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:23 | Προβολές: 1742
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016089»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
Δημοσίευση: 29-01-2021 16:14 | Προβολές: 1688
Έναρξη: 29-01-2021 |Λήξη: 10-02-2021
[Έληξε]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διαμόρφωση χώρου στο πλαίσιο της Πράξης ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με κωδικό ΠΟΣ (MIS) 5016113»
Παροχή διευκρίνισης & Παράταση - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας)
Δημοσίευση: 15-01-2021 15:03 | Ενημέρωση: 28-01-2021 13:06 | Προβολές: 2275
Έναρξη: 15-01-2021 |Λήξη: 05-02-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας) (CPV 71317200-5 «Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας») με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 15.304,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τα έτη 2021 και 2022.
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης παροχής της Τεχνικής Υπηρεσίας «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 12-01-2021 22:08 | Προβολές: 1426
Σημαντική Ημερομηνία: 27-01-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.46 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προκήρυξη Σύμβασης
Mέγεθος: 477.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης παροχής της Τεχνικής Υπηρεσίας «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου ιδιοκτησίας Ιονίου Πανεπιστημίου» , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου γραφείων - Παράταση έως 01-02-2021
Δημοσίευση: 14-12-2020 13:13 | Ενημέρωση: 12-01-2021 21:51 | Προβολές: 1596
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών της Δ/νσης  Μ.Ο.Δ.Υ.  του  Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Εργασίες διαρρύθμισης χώρων σε κτήρια του Ι.Π.», στην Κέρκυρα
Δημοσίευση: 07-01-2021 11:27 | Προβολές: 1385
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, λόγω αναγκών που προκύπτουν για επιπλέον χώρους και για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του, πρόκειται να αναθέσει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης χώρων στα κτήρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Φοιτητικής Εστίας.
Προκήρυξη σύμβασης για την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας «Ενεργειακή Επιθεώρηση του κτηρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σύνταξη Συστάσεων Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης»
Δημοσίευση: 21-12-2020 16:37 | Προβολές: 1561
Έναρξη: 21-12-2020 |Λήξη: 05-01-2021
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστημίο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Ενεργειακή Επιθεώρηση του κτηρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σύνταξη Συστάσεων Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης».
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων των υπηρεσιών Ι. Π.
Δημοσίευση: 14-12-2020 12:40 | Προβολές: 1297
Έναρξη: 14-12-2020 |Λήξη: 18-12-2020
[Έληξε]
Αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων εσωτερικού, για την κάλυψη αναγκών των τμημάτων και των υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2021.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φωτισμού αυλείου χώρου πρώην ΨΝΚ»
Δημοσίευση: 26-11-2020 12:42 | Προβολές: 1275
Έναρξη: 26-11-2020 |Λήξη: 02-12-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών «Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φωτισμού αυλείου χώρου πρώην ΨΝΚ» από τη Διεύθυνση Τ.Υ. του Ι.Π.
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας φύλαξης
Δημοσίευση: 24-11-2020 19:02 | Ενημέρωση: 25-11-2020 14:15 | Προβολές: 1666
Έναρξη: 24-11-2020 |Λήξη: 24-12-2020
[Έληξε]
Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνoύς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα για το χρονικό διάστημα από 1/2/2021 μέχρι και 31/12/2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, τηλεομοιότυπων και πολυμηχανημάτων
Δημοσίευση: 19-11-2020 11:47 | Προβολές: 1409
Έναρξη: 19-11-2020 |Λήξη: 27-11-2020
[Έληξε]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, τηλεομοιότυπων και πολυμηχανημάτων. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 27/11/2020 και ώρα 15:00.
Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την "Προμήθεια ειδικού λογισμικού διαχείρισης δημοσίων έργων".
Δημοσίευση: 16-11-2020 15:47 | Προβολές: 1333
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια ειδικού λογισμικού διαχείρισης δημοσίων έργων» σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα πρόσκληση.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού συστήματος IP θυροτηλεοράσεων-θυροτηλεφώνων
Δημοσίευση: 05-10-2020 14:49 | Προβολές: 1288
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτρικού συστήματος IP θυροτηλεοράσεων-θυροτηλεφώνων για την ελεγχόμενη είσοδο στο κτίριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών»
Σελίδα 2 / 4 : <<<>>>
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Newsletter