Νέα

Έρευνα αγοράς για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο "Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου" μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης

ShareThis
Δημοσίευση: 23-05-2022 13:41 | Προβολές: 780
Έναρξη: 23-05-2022 |Λήξη: 02-06-2022
[Έληξε]

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιόνιο Πανεπιστήμιο», σε εφαρμογή των άρθρων 2 περ. 1.31, 118 και 120 του Ν.4412/2016:

α) διενεργεί  Έρευνα Αγοράς για τη σύναψη, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου» εκτιμώμενης αξίας 21.688,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και

β) απευθύνει Πρόσκληση-Κάλεσμα προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ο οποίος διαθέτει τα αναγκαία για την εκπόνηση της μελέτης προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση, όπως καταθέσει την πρόταση-προσφορά του, με βάση τις απαιτήσεις και τα δεδομένα της σύμβασης.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως αναθέτουσα αρχή προτίθεται να συνάψει δημόσια σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου» Η εκπόνηση της μελέτης αφορά στην υλοποίηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιόνιου Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται στη νήσο Ζάκυνθο. Στόχος των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου είναι αφενός η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας καθώς και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την λειτουργία του κτιρίου, ως βάση για την απαιτούμενη προσαρμογή των κτιρίων στους αντίστοιχους διεθνείς ενεργειακούς στόχους αλλά ταυτόχρονα και η αναβάθμιση του κτιρίου ώστε να προσφέρει στους χρήστες καλύτερες συνθήκες εργασίας ή διαμονής σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον.

Η εν λόγω μελέτη αποτελεί προπαρασκευαστικό έργο (υποέργο 2), για την υλοποίηση του κυρίως έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου» (υποέργο 1) της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου – Προμήθεια ενός Ηλεκτρικού Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης Οχήματος και ενός Σταθμού Φόρτισης οχημάτων». Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11848/22-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΛΧ46ΜΤΛΡ-Λ0Ν) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, εντάχθηκε η Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου – Προμήθεια ενός Ηλεκτρικού Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης Οχήματος και ενός Σταθμού Φόρτισης οχημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5062118 και δικαιούχο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις Αστικές Περιοχές» (Κωδικός Πράξης ΣΑ – Ενάριθμος Έργου: 2021ΣΕ27510123).

Στο κτίριο έχει επιλεχθεί η χρήση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) και η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με χρήση λαμπτήρων led. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις οδηγούν σε ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από την υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία Δ, στην ενεργειακή κατηγορία Β και επιλέχθηκαν με βάση τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του κτιρίου.

Οι προαναφερθείσες επεμβάσεις αφορούν τις Κατηγορίες Ενέργειας 1 «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ)» και 2 «Επιδεικτικές δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)», της υπ’ αρ. πρωτ.: οικ.ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1443/14-02-2019 Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ (ΑΔΑ: ΩΟ47465ΧΙ8-ΤΩΨ). Το προπαρασκευαστικό έργο της εκπόνησης των μελετών εμπίπτει στην Κατηγορία Ενέργειας 4 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης, η εν λόγω πράξη θα επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων και ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου, με ειδικότερο ενεργειακό αποτέλεσμα-στόχο τη μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 465.094,50 kWh και μείωση των ετήσιων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 162,81 tn.

Στην παρούσα έρευνα αγοράς επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα σύμβασης:

  1. Το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
  2. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
  3. Το τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών.
  4. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσης έρευνας αγοράς παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή  και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου (ταχ. δ/νση: Ιωάννη Θεοτόκη 72 – 49132 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087641, e-mail: gmartz@ionio.gr, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Μαρτζούκος), συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για τη σύμβαση.

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 21.688,38 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές της παρακάτω κατηγορίας μελετών:

18.859,46 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες)  

και 2.828,92 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ και κοινοποίησης αυτής στον οικονομικό φορέα.

Οι προτάσεις-προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του παρόντος κειμένου στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, ήτοι έως 02-06-2022. Οι κατατεθείσες προτάσεις-προσφορές θα φέρουν υπογραφή του αρμοδίου φυσικού προσώπου σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή του αρμοδίου διαχειριστή- εκπροσώπου ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου.

Οι προτάσεις-προσφορές κατατίθενται:

  • είτε με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα,
  • είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, γραφείο πρωτοκόλλου κτιρίου Κεντρικής Διοίκησης.

Βλ. επίσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εκτυπώσεις
Δημοσίευση: 07-10-2007 14:04 | Προβολές: 2196
Έναρξη: 02-10-2007 |Λήξη: 12-10-2007
[Έληξε]
StudyInGreece diavgeia eudoxus eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss gp as
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας