Διακηρύξεις & Ανακοινώσεις ΔΤΥ
Σελίδα 2 / 10 : <<<>>>
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλάβης της αντλίας θερμότητας του Αμφιθεάτρου στο Τμ. Περιβάλλοντος»
Δημοσίευση: 30-06-2022 12:43 | Προβολές: 505
Έναρξη: 30-06-2022 |Λήξη: 07-07-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, την υπηρεσία «Αποκατάσταση βλάβης της αντλίας θερμότητας του Αμφιθεάτρου στο Τμ. Περιβάλλοντος» στη Ζάκυνθο. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 07-07-2022.
Προκήρυξη επαναληπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Ι.Π. στην Κέρκυρα
Δημοσίευση: 22-06-2022 10:04 | Προβολές: 480
Έναρξη: 22-06-2022 |Λήξη: 04-07-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 1.02 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πρόσκληση διενέργειας διαγωνισμού
Mέγεθος: 1.53 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα με διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη. Οι προσφορές υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την Δευτέρα 04-07-2022 και ώρα 14:00.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου των τμημάτων ΤΨΜΕ και ΤΕΤΤ στο Αργοστόλι»
Δημοσίευση: 26-05-2022 15:35 | Προβολές: 521
Έναρξη: 26-05-2022 |Λήξη: 03-06-2022
[Έληξε]
Τίτλος Έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου των τμημάτων ΤΨΜΕ και ΤΕΤΤ στο Αργοστόλι». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 03-06-2022.
Έρευνα αγοράς για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο "Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου" μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης
Δημοσίευση: 23-05-2022 13:41 | Προβολές: 560
Έναρξη: 23-05-2022 |Λήξη: 02-06-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως αναθέτουσα αρχή προτίθεται να συνάψει δημόσια σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου» Η εκπόνηση της μελέτης αφορά στην υλοποίηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιόνιου Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται στη νήσο Ζάκυνθο.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 18-05-2022 13:08 | Προβολές: 392
Σημαντική Ημερομηνία: 18-05-2022
[Έληξε]
Τίτλος Έργου: «Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και υποσταθμών μέσης τάσης (Μ/Τ) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 26/05/2022.
Νέα προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Ι.Π. στην Κέρκυρα
Δημοσίευση: 09-05-2022 15:37 | Προβολές: 426
Έναρξη: 09-05-2022 |Λήξη: 01-06-2022
[Έληξε]
Το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, εκ νέου, με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα συνέχισής του με προφορική μειοδοσία για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου των τμημάτων ΤΨΜΕ και ΤΕΤΤ στο Αργοστόλι»
Δημοσίευση: 29-03-2022 13:50 | Προβολές: 507
Οι εργασίες περιβάλλοντος χώρου θα γίνουν στο οικόπεδο έκτασης 47 στρεμμάτων επί της οδού Αντωνίου Τρίτση στο Αργοστόλι, Νομού Κεφαλληνίας, στο οποίο βρίσκονται τα κτήρια του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και επικοινωνίας (ΤΨΜΕ) και Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕΤΤ).
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Δημοσίευση: 28-03-2022 14:59 | Προβολές: 464
Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών τακτικής συντήρησης, επισκευών και αποκατάστασης διαπιστωθέντων βλαβών και ελλείψεων των μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Ι. Π. στην Κέρκυρα
Δημοσίευση: 08-03-2022 14:22 | Προβολές: 724
Έναρξη: 08-03-2022 |Λήξη: 30-03-2022
[Έληξε]
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης - 10% και έως +20%, για την κάλυψη των επιπλέον στεγαστικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα με διάρκεια μίσθωσης έξι (6) έτη.
Προκήρυξη διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για το έργο με τίτλο: «Ανέγερση Κτιρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ι.Π.» - Παράταση υποβολής αιτημάτων συμπληρωματικών πληροφοριών
Δημοσίευση: 20-12-2021 12:57 | Ενημέρωση: 07-02-2022 15:52 | Προβολές: 1368
Έναρξη: 20-12-2021 |Λήξη: 10-02-2022
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 1.59 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Παράρτημα Α'
Mέγεθος: 2.48 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Mέγεθος: 494.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οικοδομική Άδεια
Mέγεθος: 2.61 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  μελέτη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Mέγεθος: 139.96 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  μελέτη ΣΤΑΤΙΚΗ
Mέγεθος: 115.33 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  μελέτη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ
Mέγεθος: 12.25 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  μελέτη ΗΜ
Mέγεθος: 116.43 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Mέγεθος: 1.35 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  pdf.png  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)
Mέγεθος: 819.75 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
Mέγεθος: 740.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Προϋπολογισμός Μελέτης Εργασιών
Mέγεθος: 1.9 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  Παραδοτέα
Mέγεθος: 1.29 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Προμετρήσεις
Mέγεθος: 5.95 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Τεχνικές Προδιαγραφές
Mέγεθος: 6.38 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
gr  zip.png  Τιμολόγιο Εργασιών
Mέγεθος: 4.99 MB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, προκηρύσσει διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ι.Π.» με προεκτιμώμενη αμοιβή 12.300.000,00 € + ΦΠA 24%  (CPV: 45214400-4 – Κατασκευαστικές εργασίες για κτήρια πανεπιστημίου). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Εργασίες περίφραξης οικοπέδου κτιριακών εγκαταστάσεων Ιονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα
Δημοσίευση: 01-02-2022 14:19 | Προβολές: 589
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα προβεί σε βελτίωση της υφιστάμενης περίφραξης οικοπέδου το οποίο έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο (πρώην) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (νυν Ιόνιο Πανεπιστήμιο), μετά των συστατικών παραρτημάτων του, καθώς και μετά υφισταμένης διώροφης με υπόγειο οικοδομής, στη Λευκάδα.
Εργασίες διαρρύθμισης χώρου φύλακα στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι
Δημοσίευση: 28-01-2022 11:28 | Προβολές: 527
Διαρρύθμιση χώρου φύλακα στην είσοδο του campus στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των τμημάτων Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι, προκειμένου να εφαρμοστεί σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης και να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του Πανεπιστημίου.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών - Επισκευή μεταλλικού στεγάστρου κτιρίου Γ’ και ξύλινου στεγάστρου κτιρίου Α’ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι
Δημοσίευση: 14-01-2022 14:39 | Προβολές: 509
Έναρξη: 14-01-2022 |Λήξη: 20-01-2022
[Έληξε]
Οι εργασίες αφορούν την ανάγκη αποκατάστασης/επισκευής του μεταλλικού στεγάστρου το οποίο βρίσκεται έξω από τη πρόσοψη του Κτιρίου Γ΄ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι και η χρήση του είναι η προστασία των παραθύρων και πορτών της αίθουσας συνεδριάσεων από τις κλιματολογικές συνθήκες καθώς και στην ανάγκη επισκευής/ αποκατάστασης του ξύλινου στεγάστρου που βρίσκεται έξω από τη πλαϊνή πλευρά του Κτιρίου Α΄ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι και η χρήση του είναι η προστασία από τις κλιματολογικές συνθήκες.
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς: Εργασίες αποκατάστασης της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Κέρκυρα
Δημοσίευση: 30-11-2021 18:39 | Προβολές: 725
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης παροχής της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Κέρκυρα»
Σελίδα 2 / 10 : <<<>>>
https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/ https://ionio.gr/gr/news/20187/ https://ionio.gr/gr/news/12035/ https://ionio.gr/gr/studies/summer-schools/
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων
Όλα τα Νέα
Αναζήτηση Προσωπικού
Πλήρης Κατάλογος
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Σήμερα, Κυριακή 05-02-2023
Εφαρμογή Νέων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κατεβάστε την εφαρμογή νέων στις φορητές συσκευές σας για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα θέματα του Ιονίου Πανεπιστημίου
qr-gplayqr-appst
icon-gplayicon-gplay
diavgeia eudoxus clarin eua.be magna-charta.org eellak.gr
facebook twitter youtube instagram linkedin viber rss
Newsletter
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας